Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Konkurs na projekt plakatu

Konkurs na projekt plakatu

25.03.2017

Andrzej Pągow­ski, jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich gra­fi­ków i pla­ka­ci­stów, obcho­dzi w 2017 roku 40-lecie pra­cy twór­czej. Z tej oka­zji Mistrz orga­ni­zu­je wysta­wę w W-arte! Open Art Spa­ce przy uli­cy Łowic­kiej 56/3. Eks­po­zy­cji wybra­nych prac z prze­kro­ju całej karie­ry Andrze­ja Pągow­skie­go towa­rzy­szyć będzie kon­kurs dla gra­fi­ków.

Wiel­ka karie­ra Andrze­ja Pągow­skie­go roz­po­czę­ła się od pla­ka­tu do spek­ta­klu „Mąż i Żona” Alek­san­dra Fre­dry w reży­se­rii Ada­ma Hanusz­kie­wi­cza wysta­wia­ne­go w Teatrze Naro­do­wym w War­sza­wie. Pra­ca z 1977 roku, pierw­sza autor­stwa Pągow­skie­go wyda­na dru­kiem, zosta­ła nagro­dzo­na brą­zo­wym meda­lem na VIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­na­le Gra­fi­ki Użyt­ko­wej w Brnie. Po czter­dzie­stu latach od tego wyda­rze­nia wspól­nie z Mistrzem rzu­ca­my ręka­wi­cę arty­stom gra­fi­kom.


Tema­tem kon­kur­su jest stwo­rze­nie pla­ka­tu do tej samej sztu­ki Alek­san­dra Fre­dry.

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne 31 mar­ca br. Autor zwy­cię­skiej pra­cy wyło­nio­nej przez Jury (któ­re­go peł­ny skład poda­my wkrót­ce) otrzy­ma nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 1500 zł a jego dzie­ło będzie esk­po­no­wa­ne obok dzieł Andrze­ja Pągow­skie­go w prze­strze­ni W-arte! począw­szy od 7 kwiet­nia br, na kie­dy pla­no­wa­ny jest wer­ni­saż wysta­wy z udzia­łem same­go Mistrza.

Zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem udzia­łu w kon­kur­sie pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem Kon­kur­su i pozo­sta­ły­mi załącz­ni­ka­mi.
Ter­min nad­sy­ła­nia prac dro­gą elek­tro­nicz­ną upły­wa 26 mar­ca 2017 roku.