Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kurs aktorski dla młodzieży 13-16 lat

Kurs aktorski dla młodzieży 13-16 lat

26.10.2019

Kurs aktor­ski dla mło­dzie­ży 13-16 lat

START: 26 paź­dzier­ni­ka
FINAŁ: 13 czerw­ca
każ­da sobo­ta 9.00 – 12.00

Koszt mie­sięcz­ny kur­su to 450 zł

Spo­tka­nie rekru­ta­cyj­ne koszt – 100 zł ( koszt bez­zwrot­ny)

Warun­kiem uczest­nic­twa jest pomyśl­ne przej­ście spo­tka­nia rekru­ta­cyj­ne­go.

kon­takt: +48 501 580 171
e-mail: biurostudium@gmail.com

Zapi­sy trwa­ją do 18 paź­dzier­ni­ka

Zaję­cia popro­wa­dzą reży­se­rzy, akto­rzy, ope­ra­to­rzy, impro­wi­za­to­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem:
Roma Gąsio­row­ska, Ewa Kunert, Maja Skryś­kie­wicz, Kata­rzy­na Zawadz­ka, Lena Fran­kie­wicz, Ewa Krzy­ża­now­ska-Łepec­ka, Moni­ka Nowo­grodz­ka, Ania Kóz­ka, Ane­ta Todor­czuk, Pau­li­na Fon­fe­rek.

Kurs oprócz pod­staw aktor­stwa i prak­tycz­nych tech­nik pra­cy z kame­rą pod­czas castin­gu, uczy kre­atyw­ne­go myśle­nia, odwa­gi i pew­no­ści sie­bie.

wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem https://aktorstudio.pl/kurs_modzie