Kurs przygotowujący do egzaminów na studia aktorskie

29.10.2019

Start - 29 października 2019

Finał - 17 marca 2020

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA PAŃSTWOWE UCZELNIE TEATRALNE I FILMOWE.

Start – 29 paź­dzier­ni­ka 2019.
Finał – 17 mar­ca 2020
Zaję­cia – wtor­ki i czwart­ki – 18.00 – 21.00
Koszt – 5500 zł
Wpi­so­we – 500 zł
Roz­mo­wa rekru­ta­cyj­na – 200 zł

Kurs obej­mu­je – 115 godzin

Warun­kiem uczest­nic­twa w kur­sie jest pomyśl­ne przej­ście roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

REKRUTACJA TRWA DO 18 PAŹDZIERNIKA

KONTAKT:
Tele­fon: 501 580 171
e-mail : biurostudium@gmail.com

Pro­gram obej­mu­je pra­cę nad inter­pre­ta­cją tek­stów na egza­mi­ny.
pro­za kla­sycz­na / pro­za współ­cze­sna
wiersz kla­sycz­ny / wiersz współ­cze­sny.

Dodat­ko­wo ofe­ru­je­my zaję­cia indy­wi­du­al­ne z inter­pre­ta­cji, dyk­cji, impo­sta­cji gło­su, pio­sen­ki, ruchu sce­nicz­ne­go.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie https://aktorstudio.pl/kurs_przygotowujacy