Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kurs przygotowujący do egzaminu w szkole aktorskiej

Kurs przygotowujący do egzaminu w szkole aktorskiej

2.10.2018

2/10/2018 - 19/03/2018

godz. 18:00-21:00

każdy wtorek

W-arte! Łowicka 56/3

Warszawa

Kurs przy­go­to­wu­ją­cy do egza­mi­nów na pań­stwo­we uczel­nie fil­mo­we i teatral­ne.

Na kur­sie sku­pia­my się przede wszyst­kim na pra­cy nad tek­sta­mi, nie­zbęd­ny­mi do zali­cze­nia egza­mi­nu na pań­stwo­we uczel­nie fil­mo­we czy teatral­ne. Szu­ka­my auten­tycz­no­ści i praw­dy. Sta­wia­my na oso­bo­wość – dobry aktor to ten wia­ry­god­ny i wyra­zi­sty! Nie bra­ku­je też zajęć z pod­staw ruchu sce­nicz­ne­go czy przed kame­rą, dyk­cji i emi­sji gło­su.

Zaję­cia zaczy­na­ją się w poło­wie wrze­śnia i trwa­ją do mar­ca. Gru­py liczą od 6 do 10 osób.

Kurs odby­wa się w try­bie wie­czo­ro­wym we wtor­ki i czwart­ki, od 18.00 do 21.00. Łącz­nie trwa 120 godz.

Koszt: 6 300 PLN + 150 PLN opła­ty rekru­ta­cyj­nej. Moż­li­wość roz­li­cze­nia ratal­ne­go.

Kadra:

Maria Sewe­ryn – pro­za współ­cze­sna

Mał­go­rza­ta Bucz­kow­ska – pro­za kla­sycz­na

Mar­cin Kalisz – pro­za kla­sycz­na

Rafał Fuda­lej – wiersz kla­sycz­ny

Mag­da­le­na Sma­la­ra – pio­sen­ka

Kata­rzy­na Misie­wicz – zada­nia aktor­skie

Kuba Pałys – impo­sta­cja i emi­sja gło­su

Dawid Żakow­ski – ruch sce­nicz­ny

Mar­ta Marian­na Gor­tych – wiersz współ­cze­sny

Grze­gorz War­choł – zada­nia aktor­skie

Rafał Mohr – zada­nia aktor­skie

Anna Boja­ra – dyk­cja

Roma Gąsio­row­ska – opie­ka arty­stycz­na