Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Mariusz Gutowski „Nad Styksem” Malarstwo

Mariusz Gutowski „Nad Styksem” Malarstwo

27.08.2018

godz: 19:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

„Opo­wia­dać o malar­stwie to jak tań­czyć o archi­tek­tu­rze:. Ale po co opo­wia­dać, sko­ro moż­na zoba­czyć?! Zapra­sza­my Was na wyjąt­ko­wą wysta­wę prac Mariu­sza Gutow­skie­go. Uni­ka­to­we pra­ce, arty­sta któ­ry zaska­ku­je tech­ni­ką i postrze­ga­niem świa­ta oraz nie­po­wta­rzal­na prze­strzeń W-arte! – tego nie moż­na prze­ga­pić!

Wysta­wa będzie też rzad­ką oka­zją do poroz­ma­wia­nia z arty­stą, któ­re­go zazwy­czaj trud­no wycią­gnąć z pracowni.Mariusz Gutow­ski zaj­mu­je się malar­stwem, rysun­kiem i ilu­stra­cją. Stu­dio­wał na Wydzia­le Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go, otrzy­mał dyplom z wyróż­nie­niem w pra­cow­ni malar­stwa pro­fe­so­ra Euge­niu­sza Geno Mał­kow­skie­go. Wedle Kom­pa­su Sztu­ki – jeden z naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych mło­dych twór­ców w Pol­sce. Jego pra­ce znaj­du­ją się w kolek­cjach pry­wat­nych i pań­stwo­wych, w kra­ju i za gra­ni­cą. Może­cie je rów­nież zna­leźć w naszym skle­pie na Łowic­kiej 56/3 oraz onli­ne na stro­nie W-arte Shop