Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Odżywianie ciała dla zdrowych emocji – Warsztat z Agatą Ziemnicką-Łaską

Odżywianie ciała dla zdrowych emocji – Warsztat z Agatą Ziemnicką-Łaską

10.06.2017

godz.11:00, W-arte Łowicka 56/3

Zapra­sza­my na wykład i warsz­tat połą­czo­ny z gru­po­wą kon­sul­ta­cją oraz prak­tycz­nym przy­go­to­wa­niem zdro­wych soków. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Aga­ta Ziem­nic­ka-Łaska, spe­cja­list­ka od edu­ka­cji żywie­nio­wej, die­te­tycz­ka i psy­cho­loż­ka, autor­ka ksią­żek i pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych o zdro­wym goto­wa­niu („Rewo­lu­cja na tale­rzu” i „Szczyp­ta sma­ku” w TVN Sty­le). Trzy­go­dzin­ny warsz­tat to por­cją wie­dzy i prak­tycz­na kom­po­zy­cja recept na szczę­śli­we cia­ło oraz zdro­we podej­ście do jedze­nia.

Wie­le wyma­ga­my od cia­ła, ale czy potra­fi­my zadbać o nie i wsłu­chać się w to, co do nas mówi? Nasze emo­cje potra­fią prze­jąć kon­tro­lę nad spo­so­bem odży­wia­nia i czę­sto pod­po­wie­dzieć nie­od­po­wied­nie roz­wią­za­nia. Psy­cho­die­te­ty­ka pozwa­la spoj­rzeć na psy­chi­kę i cia­ło dostrze­ga­jąc głę­bo­kie zależ­no­ści mię­dzy nawy­ka­mi żywie­nio­wy­mi a naszy­mi sta­na­mi psy­chicz­ny­mi czy nawet wspo­mnie­nia­mi doty­czą­cy­mi prze­ka­zu o jedze­niu, jaki dosta­li­śmy od innych. Wie­dza ta pozwa­la stwo­rzyć rów­no­wa­gę mię­dzy myśle­niem o sobie, a myśle­niem o jedze­niu. To pierw­szy krok do kom­plet­ne­go dba­nia o sie­bie, nowych nawy­ków żywie­nio­wych i die­ty, któ­ra odży­wia cia­ło i umysł, real­nie prze­dłu­ża życie, daje zdro­wie oraz zwięk­sza ener­gię życio­wą, a przede wszyst­kim poza­wa­la akcep­to­wać swo­je cia­ło, któ­re szczę­śli­we cie­szy się każ­dym posił­kiem.


Pod­czas spo­tka­nia i warsz­ta­tów poga­da­my m.in o tym:
– w jaki spo­sób zadbać o for­mę psy­cho­fi­zycz­ną
– jakie emo­cje chce­my nakar­mić, a któ­rym zabie­ra­my z tale­rza potrzeb­ne skład­ni­ki
– jakie impul­sy kie­ru­ją Two­im jedze­niem i jakie są tego kon­se­kwen­cje dla Two­je­go zdro­wia
– co nasze cia­ło myśli, gdy je i jak to wpły­wa na nasze nawy­ki żywie­nio­we
– jak skom­po­no­wać posił­ki i stwo­rzyć zdro­we menu na każ­dy dzień
– jak jedze­nie zmie­nia myśle­nie oraz w jaki spo­sób zadbać o sie­bie i swo­je emo­cje, aby zmie­nić myśle­nie o jedze­niu
– jakie są funk­cje jedze­nia i poszcze­gól­nych skład­ni­ków odżyw­czych (bia­łek, tłusz­czów, węglo­wo­da­nów)
– jak pomóc sobie i zmie­nić to, co nie funk­cjo­nu­je w naszym codzien­nym menu
– jaka jest naj­lep­sza logi­sty­ka potraw i zegar dań dla Cie­bie
– co zawsze dobrze mieć w lodów­ce!

Skon­cen­tru­je­my się rów­nież na roz­wią­za­niach żywie­nio­wych dla:
– sta­nów zmę­cze­nia i zabu­rzeń ener­gii życio­wej
– nad­wa­gi i nie­do­wa­gi
– róż­nych scho­rzeń i dole­gli­wo­ści
– prze­dłu­że­nia życie i wal­ki z nowo­two­ra­mi czy cukrzy­cą.

W dru­giej czę­ści prak­tycz­nej:
– popra­cu­je­cie and wła­sny­mi emo­cja­mi wokół jedze­nia
– przy­go­tu­je­cie i spo­ży­je­cie dwa soki odży­wia­ją­ce cia­ło
– uło­ży­cie kre­atyw­ne puz­zle żywie­nio­we i skom­po­nu­je­cie wła­sne menu, któ­re pozwo­li Wam i Waszej rodzi­nie wykształ­cić zdro­we nawy­ki żywie­nio­we.

Ponad­to otrzy­ma­cie od nas mate­ria­ły dru­ko­wa­ne z prze­pi­sa­mi, przy­dat­ny­mi lin­ka­mi i pora­da­mi. Na spo­tka­niu nie zabrak­nie porad prak­tycz­nych. Prze­ana­li­zu­je­my Wasze menu, dla­te­go każ­dy w momen­cie zapi­su otrzy­ma od nas for­mu­larz, któ­ry będzie pomoc­ny przy dzia­ła­niach warsz­ta­to­wych. Po warsz­ta­tach zapro­si­my Was do wspól­nej gru­py dys­ku­syj­nej, aby Wasza mobi­li­za­cja i dobre nawy­ki nie usta­ły.

Uwa­ga, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Udział w warsz­ta­tach kosz­tu­je 120 zł.

Bile­ty na warsz­ta­ty do kupie­nia poni­żej