Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Płyń

Płyń

26.02—27.02.2017

godz. 20:30

Club Stodoła

 
Kon­cert, spek­takl i tele­dysk w jed­nym, spo­tka­nie arty­stów z róż­nych dzie­dzin sztu­ki, otwar­ta for­ma oraz wybu­cho­wa mie­szan­ka tem­pe­ra­men­tów, oso­bo­wo­ści i form arty­stycz­nych.

 
PRAPREMIERA – 26 lute­go 2017
PREMIERA – 27 lute­go 2017

Pro­jekt „Płyń”, został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie tek­stu i muzy­ki „J.P. Śli­wa” Pio­tra Roguc­kie­go oraz wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Romę Gąsio­row­ską, Pię Par­tum i Wojt­ka Urbań­skie­go.

Pro­jekt „Płyń” jest for­mą sce­nicz­ną z muzy­ką na żywo, łączy w sobie róż­ne dzie­dzi­ny sztu­ki (teatr, muzy­ka, video-art, kolaż, film i per­for­mans). Mate­ria­ły wideo połą­czo­ne zosta­ły tu z ele­men­ta­mi dra­ma­tur­gicz­ny­mi i tre­ścia­mi zna­ny­mi z mediów spo­łecz­no­ścio­wych. W nie­co­dzien­nym pro­jek­cie spo­tka­li się arty­ści repre­zen­tu­ją­cy róż­ne dzie­dzi­ny sztu­ki, któ­rzy mają nie­ogra­ni­czo­ną swo­bo­dę wyra­zu – wszy­scy są jego peł­no­praw­ny­mi współ­twór­ca­mi. Całość powsta­ła na pod­sta­wie tek­stu i muzy­ki z albu­mu ,,J.P. Śli­wa” Pio­tra Roguc­kie­go. „Płyń” to pierw­sza pro­duk­cja W-arte! Open Art Spa­ce – arty­stycz­no-edu­ka­cyj­ne­go pro­jek­tu Romy Gąsio­row­skiej.


„Płyń” to tak­że otwar­ty dia­log z publicz­no­ścią nad zmie­nia­ją­cą się rolą arty­sty we współ­cze­snym świe­cie, komen­tu­ją­cy aktu­al­ne tema­ty poru­sza­ne przez media. Głów­ny boha­ter, Jan Paweł Śli­wa żyje w prze­świad­cze­niu, że ma doko­nać rze­czy wiel­kich. Bez­sku­tecz­nie pró­bu­je zaist­nieć w świa­do­mo­ści tłu­mu, szu­ka swo­je­go powo­ła­nia i spo­so­bu na wyra­że­nie sie­bie poprzez sztu­kę. Cha­rak­ter nie­udacz­ni­ka i fru­stra­ta dopro­wa­dza go do aktu ter­ro­ry­stycz­ne­go, któ­ry trak­tu­je jako dzie­ło sztu­ki.

Twór­cy „Płyń” sta­ra­ją się zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie, co jest waż­ne w świe­cie, w któ­rym zani­ka­ją ide­ały, wia­ra i huma­ni­ta­ryzm.

Chce­my z Pio­trem Roguc­kim obna­żyć model auto­ry­tar­ne­go arty­sty, reży­se­ra czy insce­ni­za­to­ra. Zapro­po­no­wa­łam twór­com wol­ność – arty­ści, któ­rzy współ­pra­cu­ją z nami, wkła­da­ją swo­je autor­skie pomy­sły. To arty­stycz­na kom­bi­na­cja, m.in video-art , gdzie Aga­ta Kule­sza sama wyre­ży­se­ro­wa­ła mono­lo­gi mat­ki, tele­dy­ski autor­stwa Micha­ła Boja­ra, któ­re są waria­cją na temat współ­cze­snej kon­dy­cji arty­sty w dobie Inter­ne­tu, prze­pla­ta­my tra­sho­wy­mi fil­ma­mi wideo w roż­nych kon­wen­cjach wła­ści­wych inter­ne­to­wi. Nazwa­li­śmy to dzie­ło koncertem/spektaklem/teledyskiem, ponie­waż pro­jekt dale­ki jest od samej for­my kon­cer­to­wej, nato­miast nie jest to tak­że insce­ni­za­cja tek­stu – pod­su­mo­wu­je Gąsio­row­ska.

Reży­se­ria: Roma Gąsio­row­ska, Pia Par­tum, Woj­tek Urbań­ski.
Obsa­da: Tomasz Schu­chardt, Piotr Roguc­ki, Matyl­da Damięc­ka, Ire­na Mel­cer oraz Aga­ta Kule­sza na wideo art, a tak­że zespół muzy­ków.
Sce­na­riusz i tek­sty: Piotr Roguc­ki.
Sce­no­gra­fia: Roma Gąsio­row­ska, Michał Boja­ra, Tomasz Sie­rot­ko.
Kostiu­my: Flo­ra Kamu­siń­ska, Roma Gąsio­row­ska, Pau­li­na Ptasz­nik.
Świa­tło: Tomasz Sie­rot­ko.

Wię­cej infor­ma­cji:
www.facebook.com/events/1829751130634629