Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Śpiewanie z Mariką // warsztaty wokalne

Śpiewanie z Mariką // warsztaty wokalne

24.02.2018

Godz. 16:00-22:00, W-arte Łowicka 56/3, Warszawa

Czu­jesz, że drze­mie w Tobie talent wokal­ny, ale nie wiesz jak posta­wić pierw­sze kro­ki w bran­ży muzycz­nej? A może marzysz o zało­że­niu swo­je­go zespo­łu?
Dla wszyst­kich, któ­rzy są na począt­ku swo­jej dro­gi muzycz­nej i potrze­bu­ją solid­nej daw­ki moty­wa­cji i inspi­ra­cji, przy­go­to­wa­li­śmy wyjąt­ko­we pię­cio­go­dzin­ne warsz­ta­ty wokal­ne z Mari­ką.

Mari­ka, jako bar­dzo doświad­czo­na artyst­ka estra­do­wa i wul­kan dobrej ener­gii, chęt­nie podzie­li się z uczest­ni­ka­mi swo­im doświad­cze­niem wokal­nym i sce­nicz­nym. Na warsz­ta­tach poru­szo­ne zosta­ną m.in. zagad­nie­nia takie jak: pra­wi­dło­wy oddech, arty­ku­la­cja, emi­sja gło­su, pra­ca z mikro­fo­nem, oby­cie sce­nicz­ne. Dowie­cie się też, jak napi­sać dobrą pio­sen­kę – pozna­cie taj­ni­ki warsz­ta­tu son­gw­ri­ter­skie­go.
Nie będzie to suchy, nud­ny wykład, a soczy­sta garść know-how oraz kon­kret­ne ćwi­cze­nia wokal­ne, wska­zów­ki i (tyl­ko!) kon­struk­tyw­ne uwa­gi.
UWAGA: Każ­dy z uczest­ni­ków powi­nien przy­go­to­wać się do zaśpie­wa­nia jed­nej pio­sen­ki – swo­jej lub cove­ru.

Mari­ka-Mar­ta Kosa­kow­ska – woka­list­ka, autor­ka tek­stów, kie­dyś koja­rzo­na z muzy­ką reg­gae i pro­gra­mem The Voice of Poland, ponad dwa lata temu wyda­ła nowy album zmie­nia­jąc cał­ko­wi­cie swój wize­ru­nek arty­stycz­ny oraz styl muzycz­ny. Ma na kon­cie kil­ka­set zagra­nych kon­cer­tów. Mari­ka pro­wa­dzi­ła licz­ne warsz­ta­ty wokal­ne, w tym pre­sti­żo­we warsz­ta­ty „Muzycz­na Owczar­nia”.

Stro­na artyst­ki