Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Spotkanie z twórcami klipu Buslava

Spotkanie z twórcami klipu Buslava

1.02.2017

godz.20:30

W-arte Łowicka 56/3

„Gra­ni­ca jest dalej niż myślisz” – tym enig­ma­tycz­nym hasłem zapo­wia­da­my pre­mie­rę kli­pu „Tysiąc”, trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Busla­va. Jaki zwią­zek z obra­zem ujaw­nia­ją te sło­wa?

Pod­czas pierw­sze­go publicz­ne­go poka­zu mate­ria­łu wideo wspól­nie z jego twór­ca­mi zasta­no­wi­my się nad zna­cze­niem i zmia­na­mi for­my wide­okli­pu. W otwar­tej roz­mo­wie z Busla­vem i Dawi­dem Ogrod­ni­kiem spró­bu­je­my odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy wide­oklip może być czymś wię­cej niż tyl­ko este­tycz­ną opra­wą wizu­al­ną do utwo­ru muzycz­ne­go? W jakich sytu­acjach sta­no­wi on soczew­kę prze­mian spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych? Poroz­ma­wia­my tak­że o pro­duk­cji i współ­pra­cy muzy­ka z reży­se­rem, a tak­że o prze­no­sze­niu doświad­cze­nia z jed­nej dzie­dzi­ny twór­czej do kolej­nej.

Spo­tka­nie z Busla­vem i Dawi­dem Ogrod­ni­kiem popro­wa­dzi Wero­ni­ka Lewan­dow­ska, kul­tu­ro­znaw­czy­ni, badacz­ka nowych mediów i prze­mian w two­rze­niu opo­wie­ści audio­wi­zu­al­nych.

Doku­men­ta­cja spo­tka­nia uka­że się w wer­sji autor­skich pod­ka­stów W-arte! publi­ko­wa­nych na naszej stro­nie w zakład­ce z pod­ka­sta­mi.