Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Trening Wolności Emocjonalnej POMOC

Trening Wolności Emocjonalnej POMOC

12.10.2018

godz. 18:00

co tydzień, w piątek

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Uwol­nij się od obaw, nie­po­ko­ju, nie­pew­no­ści, zło­ści i innych ogra­ni­cza­ją­cych Cię emo­cji, a potem bez tru­du speł­niaj swo­je marze­nia.

Osią­gniesz to w mniej niż 90 dni zupeł­nie samo­dziel­nie, a przy tym bez wysił­ku i zmusz​​​​ania się do cze­go­kol­wiek. Śmia­ło! Możesz mieć takie życie, o jakim marzysz. Tyl­ko daj sobie szan­sę.

Jeśli zasta­na­wiasz się, co emo­cje mają wspól­ne­go z Two­imi marze­nia­mi. W jaki spo­sób uwol­nie­nie się od nich ma Ci pomóc:
– osią­gnąć suk­ces zawo­do­wy,
– lepiej zadbać o swo­je finan­se,
– zbu­do­wać szczę­śli­wy zwią­zek,
– wycho­wać szczę­śli­we dzie­ci?

Otóż pier­wot­ną przy­czy­ną wszyst­kich Two­ich trud­no­ści, a jed­no­cze­śnie klu­czem do upo­ra­nia się z nimi jest… lęk Naucz się samo­dziel­nie wyga­szać lęk i odzy­ski­wać, to cze­go potrze­bu­jesz, żeby sta­wiać czo­ła codzien­nym wyzwa­niom i speł­niać swo­je marze­nia

Wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, żeby wyłą­czyć reak­cję lęko­wą swo­je­go orga­ni­zmu, masz w sobie! 5 czyn­ni­ków wyga­sza­ją­cych lęk możesz wyko­rzy­stać cał­ko­wi­cie samo­dziel­nie
➡ Prze­strzeń
➡ Obec­ność
➡ Miłość (Życz­li­wość)
➡ Odpo­wie­dzial­ność
➡ Cier­pli­wość

PROWADZĄCY: Bar­tło­miej Fili­pek, tre­ner wol­no­ści emo­cjo­nal­nej i wydaw­ca por­ta­lu StrefaRozwoju.pl

Bile­ty i kar­ne­ty moż­na kupić onli­ne na stro­nie: https://strefarozwoju.pl/wydarzenia/warsztaty-treningu-wolnosci-emocjonalnej-pomoc-2018-10-12/

To wyda­rze­nie odby­wa się w ramach nur­tu #slow­fa­stli­fe, któ­ry w W-arte pro­pa­gu­je­my. #slow­fa­stli­fe to nurt świa­do­me­go życia w mie­ście, stre­sie i napię­ciu zwią­za­nym z obo­wiąz­ka­mi życia zawo­do­we­go, życie w zgo­dzie ze sobą, usta­la­nie war­to­ści prio­ry­te­to­wych i szu­ka­nie spo­so­bów na sta­bil­ność emo­cjo­nal­ną i ducho­wą mimo zatrwa­ża­ją­ce­go tem­pa, jakie nam na co dzień towa­rzy­szy. Zale­ży nam, by pro­pa­go­wać świa­do­me życie i umie­jęt­ne łącze­nie codzien­nej goni­twy obo­wiąz­ków z wyci­sze­niem oraz cza­sem dla sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych.