Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Tygodniowe warsztaty z Garym Condesem 11-16 września 2017

Tygodniowe warsztaty z Garym Condesem 11-16 września 2017

11.09—16.09.2017

godz.09:00-22:00, W-arte Łowicka 56/3, Warszawa

Inten­syw­ne, tygo­dnio­we warsz­ta­ty „sce­ne stu­dies” dla akto­rów, pro­wa­dzo­ne w języ­ku angiel­skim z Garym Con­de­sem. Orga­ni­za­tor Dra­ma Point i W-arte! 

Gary Con­des ma 20-let­nie doświad­cze­nie jako pro­fe­sjo­nal­ny aktor w fil­mach main­stre­amo­wych, nie­za­leż­nych i offo­wych, seria­lach tele­wi­zyj­nych i sit­co­mach, na West Endzie, Off-West Endzie, w teatrze reper­tu­aro­wym i objaz­do­wym. Pra­co­wał, mię­dzy inny­mi, z taki­mi oso­bo­wo­ścia­mi jak: Sam Roc­kwell (”Moon”), Hele­na Bon­ham Car­ter (”Wings Of The Dove”), Colin Firth (”Fever Pitch”), Ray Win­sto­ne (”Five Seconds To Spa­re”).

KRYTERIA KURSU – Pra­ca nad sce­na­mi:

 Gary dopa­su­je sce­ny do osób i cza­su pra­cy. Jeśli sami chce­cie wybie­rać sce­nę – taka moż­li­wość jest, ale Gary musi dostać tłu­ma­cze­nie po angiel­sku.

Czy­ta­nie sce­ny nie powin­no zaj­mo­wać wię­cej niż 3 – 5 minut. Tekst musi być przy­go­to­wa­ny na pamięć już pierw­sze­go dnia.

Udział w warsz­ta­tach wyma­ga 100% obec­no­ści. 

Zaję­cia odby­wa­ją się w godzi­nach:

wt. – pią 17.00-22.00

sob. 10.00-15.00

Cena: £360

ZAPRASZAMY!

tel: 501 280 754

e-mail: studiodramapoint@gmail.com


Współ­or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest: