Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Upał daje się we znaki

Upał daje się we znaki

16.03.2017

godz.19:30

W-arte! Łowicka 56/3

Upał daje się we zna­ki” to prze­gląd slaj­dów o tema­ty­ce urlo­po­wo-waka­cyj­nej. Zdję­cia pocho­dzą z tar­gów sta­ro­ci lub są bez­po­śred­ni­mi dara­mi od ludzi, któ­rzy i tak „nie mie­li co z nimi zro­bić”. Mimo upły­wu lat, za spra­wą mate­ria­łów ORWO­chro­me oraz Kodak­chro­me kolo­ry na foto­gra­fiach są dużo żyw­sze niż te, któ­re widzisz teraz za oknem.
 
Pod­czas poka­zu, pro­sto z ana­lo­go­we­go rzut­ni­ka wyświe­tla­ne są ama­tor­skie foto­gra­fie zawie­ra­ją­ce zapo­mnia­ne wspo­mnie­nia z upal­nych dni ubie­głe­go stu­le­cia. Zdjęć tych nie zoba­czy­cie nigdzie indziej, nie ma ich na google gra­fi­ka ist­nie­ją bowiem w jed­nej jedy­nej kopii, któ­rą posia­da pomy­sło­daw­ca pro­jek­tu – Kaje­tan Plis.


Aby peł­niej prze­nieść widzów w nostal­gicz­ny świat minio­nych cza­sów, poka­zo­wi towa­rzy­szy słu­cho­wi­sko będą­ce zlep­kiem waka­cyj­nych repor­ta­ży „Dzien­ni­ka Tele­wi­zyj­ne­go” z lat 80-tych.

Obec­nie pokaz zawie­ra oko­ło 250 foto­gra­fii a czas trwa­nia słu­cho­wi­ska to oko­ło 30 minut. Zbiór pre­zen­to­wa­nych zdjęć ule­ga cią­głej trans­for­ma­cjii, cza­sem się powięk­sza, cza­sem zmie­nia swo­ją zawar­tość. Pod­czas spo­tka­nia o pro­jek­cie opo­wie sam pomy­sło­daw­ca – Kaje­tan Plis.
 
Wstęp wol­ny.