Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Uwolnij się – praktyka uwalniania blokad emocjonalnych.

Uwolnij się – praktyka uwalniania blokad emocjonalnych.

6.03.2019

W-arte, Łowicka 56/3

godz. 17:30

daty: marzec: 6, 13, 20, 27

kwiecień: 3, 10, 17, 24

W każ­dą śro­dę godz 17.30. Zapra­szam na coty­go­dnio­wą prak­ty­kę posze­rza­nia świa­do­mo­ści, uwal­nia­nia blo­kad ener­gii emo­cjo­nal­nej i prze­kra­cza­nia trud­no­ści.

Na spo­tka­niach dzie­lę się moim rozu­mie­niem świa­ta, wie­dzą i doświad­cze­niem. Będę towa­rzy­szyć Ci w pierw­szych kro­kach na ścież­ce do odkry­wa­nia sie­bie.
Będzie­my razem obser­wo­wać, przy­glą­dać się, zauwa­żać, nazy­wać, wyczu­wać, pozna­wać wzor­ce swo­ich naj­częst­szych myśli i uczuć. Porząd­ko­wać swo­ją emo­cjo­nal­ność.
Odkry­wać, aby zmie­niać to co nam już nie słu­ży.
Na spo­tka­niach prak­ty­ki uwal­nia­nia,
1. Uwal­nia­my blo­ka­dy ener­gii emo­cjo­nal­nej.
2. Roz­wa­ża­my:
– Co takie­go two­rzę w moim życiu? Jak to robię?
– Cze­go mam już napraw­dę dość?
– Kim napraw­dę jestem?
– Jaka jest moja praw­dzi­wa natu­ra?
3.Przekraczamy trud­no­ści.
4.Rozwijamy życz­li­we podej­ście wobec sie­bie i innych.
5. Uczy­my się jak two­rzyć dobre związ­ki, pięk­ne rela­cje, odkry­wać Miłość 2.0, kolek­cjo­no­wać mikro­chwi­le w któ­rych doświad­cza­my rado­ści i poczu­cia sen­su.
6. Powięk­sza­my Świa­to­we Zaso­by Dobra:)
Zapra­szam
Mał­go­rza­ta Mar­czew­ska

Każ­de spo­tka­nie trwa 90 minut.
Prze­bieg spo­tka­nia:
Cz 1 Temat spo­tka­nia
Cz.2 Sesja prak­ty­ki uwal­nia­nia.
Cz.3 Sesja pytań i odpo­wie­dzi.
Cz.4 Domknię­cie
UWAGA: obo­wią­zu­ją wcze­śniej­sze zapi­sy pod adre­sem biuro@w-arte.pl
KOSZT:
poje­dyń­cze spo­tka­nie 200 pln
4 spo­tka­nia w cyklu 180 pln
8 spo­tkań w cyklu 150 pl

Jeden cykl, skła­da się z 8 spo­tkań. Gru­pa liczy mak­sy­mal­nie 30 osób. Inte­gral­ną czę­ścią tre­nin­gu jest codzien­na indy­wi­du­al­na prak­ty­ka przy pomo­cy mate­ria­łów dru­ko­wa­nych i audio.
Pro­wa­dzą­cy jest dostęp­ny w całym okre­sie trwa­nia prak­ty­ki, jeśli uczest­nik chce omó­wić zagad­nie­nia doty­czą­ce prak­ty­ko­wa­nia.
Autor­skie opra­co­wa­nie Mał­go­rza­ty Mar­czew­skiej na pod­sta­wie m.in.badań dr Bar­ba­ry Fre­drick­son i Davi­da Haw­kin­sa.

„Odzy­skaj swo­ją praw­dzi­wą natu­rę i spraw aby prze­ja­wia­ła się we wszyst­kim co robisz.” MM