Warsztat z Kayą Kołodziejczyk – cz.2 Gestem, słowem, obrazem

8.04.2017

godz. 11.00 - 14.00, W-arte Łowicka 56/3

Punk­tem wyj­ścia do cyklu spo­tkań sta­ła się książ­ka arty­stycz­na Alek­san­dry Cie­ślak pt.: „Książ­ka do zro­bie­nia”, a tak­że auten­tycz­ny ruch.

Tym razem pod okiem cho­re­ograf­ki i tan­cer­ki współ­cze­snej Kai Koło­dziej­czyk spró­bu­je­my poszu­kać wła­sne­go języ­ka. Dru­gi warsz­tat z cyklu to spo­tka­nie roz­wi­ja­ją­ce cia­ło i wyobraź­nię pla­stycz­ną, otwie­ra­ją­ce pro­ces two­rze­nia form wizu­al­nych inspi­ro­wa­nych ruchem.

Gesty to zna­ki kre­ślo­ne w prze­strze­ni, któ­re ukła­da­ją się we wzo­ry dia­lo­gów i mono­lo­gów. Pra­ca nad cia­łem i gestem pozwo­li uczest­ni­kom roz­wi­nąć nie tyl­ko samo­świa­do­mość i myśle­nie o ruchu, ale i wyobraź­nię wizu­al­ną.

Kolej­ny warsz­tat w maju popro­wa­dzą obie artyst­ki. Cha­rak­te­ry­stycz­ny spo­sób poru­sza­nia się, zako­do­wa­ny w każ­dym z nas będzie­my potem prze­kła­dać na język obra­zów, poszu­ku­jąc wła­snej kre­ski i spo­so­bu eks­pre­sji. Zde­rza­jąc ze sobą dwie róż­ne dys­cy­pli­ny w obra­zo­wy, wręcz nama­cal­ny spo­sób zmie­rzy­my się z typo­gra­fią, sło­wem i obra­zem eks­plo­ru­jąc poję­cie komu­ni­ka­cji i roz­mo­wy.


Warsz­tat dla doro­słych (płat­ny)

• 8 kwiet­nia 11:00 – 14:00
Warsz­tat z Kayą Koło­dziej­czyk odbę­dzie się jeśli zbie­rze się gru­pa uczest­ni­ków do 6 kwiet­nia.

• 13 maja, godz. 10:00 – 16:00
Inten­syw­ne zaję­cia pro­wa­dzo­ne wspól­nie przez Alek­san­drę Cie­ślak i Kayę Koło­dziej­czyk.
W nowych zada­nia i ćwi­cze­niach pod­su­mu­je­my wcze­śniej­sze warsz­ta­ty, roz­wi­ja­jąc wyobraź­nię pla­stycz­no-rucho­wą. Uczest­ni­cy stwo­rzą kon­cep­cję, szkic i pierw­sze stro­ny wła­snej książ­ki inspi­ru­jąc się ruchem, rysun­kiem, typo­gra­fią

Cena
Warsz­tat 8 kwiet­nia: 100 zł
Warsz­tat 13 maja: 180 zł
Pakiet dwóch warsz­ta­tów: 260 zł

Warsz­ta­ty płat­ne. Obo­wią­zu­ją zapi­sy. Zgło­sze­nia wraz z krót­ką infor­ma­cją o sobie, pro­si­my prze­słać na adres warsztaty@w-arte.pl. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na.

Wię­cej infor­ma­cji o cyklu spo­tkań: http://w-arte.pl/wydarzenie/gestem-slowem-obrazem/