Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty z Elementem Żeńskim

Warsztaty z Elementem Żeńskim

11.03.2017

cz. 1. „Żywie­nie dla pięk­na”
godz. 11-14
W-arte! Łowic­ka 56/3

Każ­de­go mie­sią­ca pod­czas warsz­ta­tów połą­czo­nych z dys­ku­sją i wykła­da­mi, będzie­my roz­wi­jać swo­ją wie­dzę o codzien­nych rytu­ałach dla pięk­na. Kura­tor­ka­mi cyklu spo­tkań w W-arte! są dziew­czy­ny z Ele­men­tu Żeń­skie­go – Moni­ka Kucel i Pau­li­na Puchal­ska.

Roz­po­czy­na­my od tema­tu dba­nia o sie­bie od wewnątrz. Naszym gościem będzie Aga­ta Ziem­nic­ka- Łaska, spe­cja­list­ka od edu­ka­cji żywie­nio­wej, die­te­tycz­ka i psy­cho­loż­ka, autor­ka ksią­żek o zdro­wym goto­wa­niu, pro­wa­dzą­ca pro­gra­my „Rewo­lu­cja na tale­rzu” i „Szczyp­ta sma­ku” (TVN Sty­le).

Kon­dy­cja skó­ry i wło­sów to efekt codzien­ne­go dba­nia o sie­bie, zarów­no od wewnątrz, jak i zewnątrz. Kom­po­nu­jąc posił­ki war­to pomy­śleć o potrze­bach fizjo­lo­gicz­nych skó­ry, poznać jej budo­wę i moż­li­wo­ści rege­ne­ra­cji, a następ­nie pomy­śleć o typie naszej cery, wie­ku czy pro­ble­mach. Taka wie­dza to dosko­na­ła pod­sta­wa do two­rze­nia odpo­wied­nich mik­stur dla pięk­na – zrów­no­wa­żo­nych posił­ków, któ­re dzia­ła­ją jak kosme­tyk dla każ­dej komór­ki cia­ła.


Pod­czas pierw­sze­go spo­tka­nia, wykła­du i warsz­ta­tów poga­da­my m.in o tym:
– co two­rzy naszą skó­rę i mię­śnie (czy­li biał­kach i tłusz­czach),
– dla­cze­go woda jest waż­na dla zdro­wia,
– jakie jedze­nie wspo­ma­ga natu­ral­ną pro­duk­cję kola­ge­nu.
 
Skon­cen­tru­je­my się rów­nież na roz­wią­za­niach żywie­nio­wych dla:
– prze­su­sza­ją­cej się skó­ry i wło­sów,
– potrzeb dane­go wie­ku skó­ry i pierw­szych oznak sta­rze­nia,
– cel­lu­li­tu,
– ato­po­we­go zapa­le­niu skó­ry,
– trą­dzi­ku.
 
W dru­giej czę­ści prak­tycz­nej przy­go­tu­je­my i spo­ży­je­my:
– dwa elik­si­ry dedy­ko­wa­ne pięk­nej skó­rze, cia­łu i wło­som – jeden w posta­ci soku, a dru­gi kok­taj­lu.
 
Otrzy­ma­cie od nas pakiet dru­ko­wa­nych mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych o róż­nych typach cery i dobra­nych do nich pro­gra­mach żywie­nio­wych. Prze­ka­że­my Wam mapę miejsc, w któ­rych może­my nabyć zdro­wą żyw­ność ( nie tyl­ko eko!). Wspól­nie skom­po­nu­je­my przy­kła­do­wy plan posił­ków i ide­al­ną listę zaku­pów, aby w każ­dej porze roku Wasze lodów­ki świe­ci­ły przy­kła­dem.
Zapra­sza­my do jedze­nia dla pięk­na!
 
Soki i kok­taj­le przy­rzą­dzi­my dzię­ki uprzej­mo­ści mar­ki Phi­lips.


Ele­ment Żeń­ski – to nie stro­na o kosme­ty­kach, ale o dziew­czy­nach, któ­re kosme­ty­ków uży­wa­ją. Moni­ka Kucel i Pau­li­na Puchal­ska w swo­ich publi­ka­cjach poka­zu­ją codzien­ne rytu­ały wokół pięk­na, dziew­czyń­skich spraw i spo­tkań. W cią­gu ostat­nie­go roku prze­pro­wa­dzi­ły wywia­dy z naj­faj­niej­szy­mi dziew­czy­na­mi w Pol­sce, któ­re mówią o sobie i wła­snych spo­so­bach na dba­nie o cia­ło. Ele­ment Żeń­ski publi­ku­je rów­nież w „Wyso­kich Obca­sach”.
 
Aga­ta Ziem­nic­ka-Łaska – psy­cho­loż­ka i die­te­tycz­ka, spe­cja­list­ka od zdro­we­go jedze­nia. Od 2006 roku pro­wa­dzi Cen­trum Psy­cho­die­te­ty­ki. Uwiel­bia jeść i goto­wać.