Wystawa BYOB „Fake actions/ Fatal errors”

BYOB pt.: „Fake actions / Fatal errors” obył się pod hasłem este­ty­ki błę­dów i post­pro­duk­cji, „post-inter­ne­to­we­go pri­ma apri­lis”. Przyj­rze­li­śmy się dzia­ła­niom haker­skim oraz obra­zom znie­kształ­co­nym za pomo­cą efek­tów, jakie ofe­ru­ją dostęp­ne opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we i apli­ka­cje.