Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kurs aktorski w AktoRstudio 2018/2019

Kurs aktorski w AktoRstudio 2018/2019

13.10.2018

13/14 października 2018 - 15/16 czerwca 2019

Sobota 15.00-21.00

Niedziela 10.00-17.00

W-arte! Łowicka 56/3

Warszawa

‭Inten­syw­ny week­en­do­wy kurs aktor­ski
Zaję­cia pro­wa­dzi kadra AktoR­stu­dio m.in. Roma Gąsio­row­ska, Kata­rzy­na Her­man, Alek­san­dra Popław­ska, Maria Sewe­ryn, Kata­rzy­na Zawadz­ka, Mile­na Suszyń­ska, Lena Skrzyp­czak, Mar­ta Ści­sło­wicz, Piotr Gło­wac­ki, Michał Żuraw­ski, Lech Licho­ta, Rafał Mohr, Prze­my­sław Bluszcz.

Kurs obej­mu­je 250 godzin zega­ro­wych zajęć w ter­mi­nach :
13/14 paź­dzier­ni­ka 2018 – 15/16 czerw­ca 2019
Zaję­cia co tydzień
( z wyłą­cze­niem przerw świą­tecz­nych )
Sobo­ta 15.00-21.00
Nie­dzie­la 10.00-17.00
Miej­sce : War­sza­wa ul. Łowic­ka 56/3

Koszt całe­go kur­su 14 200 zł
płat­ne w comie­sięcz­nych ratach.

Pro­gram zajęć opra­co­wa­li­śmy tak, by każ­dy miał moż­li­wość nie tyl­ko pod­szli­fo­wać już posia­da­ne umie­jęt­no­ści, ale przede wszyst­kim wydo­być z sie­bie to ukry­te COŚ, co uwie­dzie potem reży­se­ra castin­gu i widza w sali kino­wej. Obej­mu­je m.in. sze­reg tech­nik aktor­skich opra­co­wa­nych przez takich mistrzów, jak Alek­san­der, Stel­la Adler, Cze­chow, Gro­tow­sky czy Lee Stras­berg. Nie zabrak­nie zajęć z budo­wa­nia roli w fil­mie, pra­cy na tek­ście współ­cze­snym, czy pra­cy z emo­cja­mi. Stu­den­ci dowie­dzą się też spo­ro na temat meto­dy dra­my, body lan­gu­age oraz art-coachin­gu. Kadra Gąsio­row­skiej uzbroi ich tak­że w tech­ni­ki wal­ki ze stre­sem, czy kon­tro­li cia­ła i emo­cji w pra­cy nad rolą.

Zaję­cia odby­wać się będą w gru­pach max 15 osób .

Jeśli jesteś zainteresowany/a kur­sem, zgłoś się do nas.
Rekru­ta­cja trwa pd 1-15 wrze­śnia.

Cze­ka­ją Cię dwa eta­py rekru­ta­cji.
W pierw­szym wysy­łasz maila zgła­sza­ją­ce­go Two­ją kan­dy­da­tu­rę na kur­sy na adres biurostudium@gmail.com.
W odpo­wie­dzi dosta­niesz for­mu­la­rze zgło­sze­nio­we do uzu­peł­nie­nia.
Ten etap będzie trwał do koń­ca sierp­nia.
W kolej­nym eta­pie zosta­niesz zapro­szo­ny na trwa­ją­cą 45 – 60 min indy­wi­du­al­ną roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną.
To ta faza rekru­ta­cji jest decy­du­ją­ca – nale­ży w niej wyko­nać kil­ka pro­stych zadań aktor­skich, któ­re poma­ga­ją oce­nić pre­dys­po­zy­cje i foto­ge­nicz­ność kan­dy­da­ta, ten etap będzie reje­stro­wa­ny przez kame­rę . Ten swo­isty test pre­dys­po­zy­cji odby­wa się bez­po­śred­nio lub przez Sky­pe – to roz­wią­za­nie dogod­ne dla osób spo­za War­sza­wy.

Koszt roz­mo­wy rekru­ta­cyj­nej to 200 zł
( koszt bez­zwrot­ny , nie wli­czo­ny w cał­ko­wi­ta cenę kur­su)

W 2014 roku z i ini­cja­ty­wy Romy Gąsio­row­skiej powsta­ło Stu­dium aktor­skie AktoR­stu­dio , pro­wa­dzi­my rocz­ne kur­sy week­en­do­we , pod­czas któ­rych adep­ci pozna­ją tech­ni­ki pra­cy z kame­rą , ana­li­zy posta­ci , impro­wi­za­cji , nabie­ra­ją pew­no­ści sie­bie , praw­dy i pozna­ją swo­je moc­ne stro­ny.
Kadra zapro­szo­na do pra­cy w AktoR­stu­dio to eli­ta pol­skie­go kina i teatru, ludzie , któ­rzy w edu­ka­cji sta­wia­ją przede wszyst­kim na indy­wi­du­al­ny kon­takt i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa.
AktoR­stu­dio nasta­wio­ne jest przede wszyst­kim na oso­by, któ­re poważ­ne pla­ny wią­żą z aktor­stwem fil­mo­wym. Z myślą o nich kadra opra­co­wa­ła wła­sną meto­dę naucza­nia, opar­tą na natu­ral­no­ści, samo­świa­do­mo­ści przed kame­rą, a przede wszyst­kim na inten­syw­nej prak­ty­ce. Zaję­cia odby­wa­ją się w małych, mak­sy­mal­nie kil­ku­na­sto­oso­bo­wych gru­pach, w kil­ku­go­dzin­nych blo­kach week­en­do­wych (tym spo­so­bem z wie­dzy i doświad­cze­nia opi­nio­twór­czej kadry mogą sko­rzy­stać tak­że oso­by zamiesz­ku­ją­ce poza War­sza­wą) i czę­sto bazu­ją na emo­cjach i doświad­cze­niach kur­san­tów.