Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Roma Gąsiorowska | Katarzyna Herman / warsztat aktorski

Roma Gąsiorowska | Katarzyna Herman / warsztat aktorski

16.06—17.06.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Zapra­sza­my na inten­syw­ny week­end pra­cy nad warsz­ta­tem aktor­skim z dwie­ma aktor­ka­mi, któ­re prze­pro­wa­dzą zaję­cia. Efek­tem będzie film , któ­ry zosta­nie nagra­ny pod­czas warsz­ta­tów oraz mate­ria­ły, któ­re zosta­ną Wam udo­stęp­nio­ne.

Roma pra­cu­je swo­ją autor­ską meto­dą. Tego dnia przez dwie godzi­ny będzie­cie meto­dą impro­wi­za­cji budo­wać posta­ci, któ­re kolej­ne­go dnia będą już „gra­ły z Wami” w sce­nach . Tego rodza­ju pra­ca to rodzaj transu aktor­skie­go, któ­ry pozwa­la jed­no­cze­śnie być roz­luź­nio­nym i kre­atyw­nym, a jed­no­cze­śnie uczy świa­do­mo­ści i kre­owa­nia posta­ci w kie­run­kach, któ­re chce­my osią­gnąć.

Czym zaj­mie się Kasia przez te czte­ry godzi­ny?  Prze­pro­wa­dze­niem przez trud­ne emo­cje, pro­ce­sem docho­dze­nia do wnę­trza, aby uzy­skać efek­ty, któ­re przy­ku­wa­ją uwa­gę widza, a Wam dają poczu­cie wewnętrz­nej satys­fak­cji . Efek­ty tej pra­cy zosta­ną sfil­mo­wa­ne.

Zgło­sze­nia i ewen­tu­al­ne pyta­nia pro­si­my kie­ro­wać pod adres mail :
warsztaty@w-arte.pl

Zapra­sza­my ser­decz­nie