Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! W-arte! Impro Show

W-arte! Impro Show

20.05.2017

godz.20:00, Kino Elektronik, Generała Zajączka 7

Obsa­da: Ania Czar­to­ry­ska – Niem­czyc­ka, Kac­per Kuszew­ski, Elż­bie­ta Roma­now­ska, Ludwik Bor­kow­ski, Adam Fidu­sie­wicz, Iza Lach

W-arte! Impro Show to impro­wi­zo­wa­ny spek­takl, będą­cy efek­tem koope­ra­cji cele­bry­tów i gru­py teatru impro­wi­zo­wa­ne­go Ab Ovo. Na sce­nie wystą­pią Ania Czar­to­ry­ska – Niem­czyc­ka, Ela Roma­now­ska, Iza Lach, Adam Fidu­sie­wicz i Ludwik Bor­kow­ski. Efek­ty kil­ku­mie­sięcz­nej pra­cy będzie moż­na oglą­dać w maju w War­sza­wie. Ideą teatru impro­wi­za­cji jest to, że bio­rą­cy w nim udział akto­rzy gra­ją spon­ta­nicz­nie, bez sce­na­riu­sza. Każ­dy ele­ment show będzie zaska­ki­wać, akto­rzy – cele­bry­ci poka­żą swo­je ukry­te talen­ty, będą musie­li wyka­zać się spry­tem, poczu­ciem humo­ru i inte­li­gen­cją. Każ­dy pokaz będzie prze­za­baw­nym i nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem.


Ania Czar­to­ry­ska – Niem­czyc­ka – Pol­ska aktor­ka i pio­sen­kar­ka uro­dzo­na w 1985 roku. Ukoń­czy­ła Aka­de­mie Teatral­ną w War­sza­wie oraz Pań­stwo­wą Szko­łę Muzycz­na II stop­nia im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Zade­biu­to­wa­ła w 2008 roku fil­mem ,,Bal prze­bie­rań­ców” Krzysz­to­fa Szo­ty oraz spek­ta­klem ,,Moulin Noir” w reży­se­rii Mar­ci­na Przy­byl­skie­go. W latach 2008-2013 zwią­za­na była z Teatrem Współ­cze­snym w War­sza­wie. Dosta­ła nagro­dę Teatru Pol­skie­go za swój mono­dram ,,Mor­fi­na”.

Ela Roma­now­ska – Pol­ska aktor­ka teatral­na i tele­wi­zyj­na uro­dzo­na w 1983 roku. Zwią­za­na z muzycz­nym teatrem Capi­tol we Wro­cła­wiu, współ­pra­co­wa­ła tak­że z Teatrem Współ­cze­snym we Wro­cła­wi czy Teatrem im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Kra­ko­wie. Pod­czas swo­jej dotych­cza­so­wej karie­ry wystą­pi­ła w wie­lu musi­ca­lach i spek­ta­klach oraz naj­bar­dziej zna­nych seria­lach pol­skich – ,,Na Wspól­nej”, ,,M jak miłość”, ,,Brzy­dU­la” czy ,,Pra­wo Aga­ty”. Wystą­pi­ła też w paru fil­mach, mię­dzy inny­mi w ,,Och, Karol 2”, ,,Jak się pozbyć cel­lu­li­tu” czy ,,Dzień kobiet”.

Iza Lach – Pol­ska pio­sen­kar­ka uro­dzo­na w 1989 roku. Jest artyst­ka peł­na sprzecz­no­ści – dziew­czy­na z blo­ko­wisk nazy­wa­na jest jed­no­cze­śnie pol­ską księż­nicz­ką popu. Nagra­ła ze Sno­op Dog­giem 400 pio­se­nek, jeden album i film. Pod­czas swo­jej karie­ry dosta­ła nomi­na­cję do Fry­de­ry­ków w kate­go­rii Album Roku Pop, MTV Music Awards w kate­go­rii Naj­lep­szy Pol­ski Wyko­naw­ca.

Adam Fidu­sie­wicz – Aktor uro­dzo­ny w 1985 roku w War­sza­wie, któ­ry zade­biu­to­wał w fil­mie Róża­ny Zamek dzie­sięć lat póź­niej.  Prze­ło­mo­wym momen­tem w karie­rze była rola Sta­sia w ,,W pusty­ni i w pusz­czy” w 2001 roku. W cza­sie swo­jej dotych­cza­so­wej karie­ry wystą­pił w wie­lu seria­lach, mię­dzy inny­mi w ,,Na wspól­nej” czy ,,Czas hono­ru”. W 2016 roku wystą­pił w ,,Bodo” jako Hans Schulz. Aktu­al­nie koń­czy Aka­de­mię Teatral­na im. Alek­san­dra Zelwe­ro­wi­cza w War­sza­wie.

Ludwik Bor­kow­ski – Uczest­nik i zwy­cięz­ca pro­gra­mu ,,Azja Express”, w któ­rym wziął udział wraz ze swo­im przy­ja­cie­lem, akto­rem Micha­łem Żuraw­skim. Aktu­al­nie stu­diu­je aktor­stwo w Stu­dium Aktor­skim aktoR­stu­dio, foto­gra­fu­je , pisze sce­na­riu­sze , zagrał w kil­ku tele­dy­skach i etiu­dach stu­denc­kich Gdyń­skiej Szko­ły Fil­mo­wej .

Kac­per Kuszew­ski – Dora­stał w Gdy­ni , ukoń­czył Szko­łę Muzycz­ną w Byd­gosz­czy. W 1999 roku ukoń­czył Stu­dia na Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Aktor Teatru Pie­śni Kozła we Wro­cła­wiu. Zna­ny z seria­li jak : „M jak Miłość”, czy „Hotel 52” oraz fil­mów, m.in. „Karol , czło­wiek , któ­ry został Papieżem”,czy „Wkrę­ce­ni”. Woka­li­sta zespo­łu Lesz­cze.

Patron medial­ny
Bile­ty w cenie 40 zł / 25 zł dla stu­den­tów (na bram­ce trze­ba oka­zać legi­ty­ma­cje)

Bile­ty do kupie­nia poni­żej