Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Wojtek Mazolewski i John Porter, premiera klipu i live session

Wojtek Mazolewski i John Porter, premiera klipu i live session

19.04.2017

godz.19:00, Grizzly Gin Bar, Wilcza 46

Pod­czas trze­cie­go spo­tka­nia W-arte! z tele­dy­skiem zoba­czy­my pre­mie­ro­wy pokaz kli­pu do utwo­ru „Polish girl”, pocho­dzą­ce­go z nowe­go albu­mu Wojt­ka Mazo­lew­skie­go pt.: „Cha­os Pełen Idei”. W utwo­rze zagrał i zaśpie­wał John Por­ter. Obraz wyre­ży­se­ro­wa­ny przez W P Onak został zre­ali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Romą Gąsio­row­ską. Cho­re­ogra­fię inspi­ro­wa­ną vogu­in­giem stwo­rzy­ła Boż­na Wydrow­ska.
Spo­tka­nie będzie połą­czo­ne z muzycz­ną live ses­sion i otwar­tą roz­mo­wą z twór­ca­mi wide­okli­pu „Polish Girl”, w któ­rej wezmą udział Roma Gąsio­row­ska, Woj­tek Mazo­lew­ski, John Por­ter, W P Onak, Boże­na Wydrow­ska, dzien­ni­karz muzycz­ny Piotr Metz.

Woj­tek Mazo­lew­ski kom­po­nu­jąc swój nowy mate­riał do współ­pra­cy zapro­sił wspa­nia­łych gości, łącząc poko­le­nia i śmia­ło mie­sza­jąc gatun­ki muzycz­ne. I tak na jed­nym albu­mie spo­ty­ka­ją się legen­dy roc­ka Woj­tek Waglew­ski, Jan Bory­se­wicz i Janusz Pana­se­wicz, a tak­że Nata­lia Przy­bysz, Ania Ruso­wicz, Vie­nio, Misia Fur­tak i naj­młod­si na sce­nie muzycz­nej – Justy­na Święs i Piotr Zio­ła. Powsta­ła pły­ta jest peł­na moc­nych emo­cji, poezji, sza­leń­stwa i melo­dii, któ­re na dłu­go zapa­da­ją w pamięć.

Spo­tka­nie zapo­wia­da tak­że dzie­sią­tą tra­sę kon­cer­to­wą pro­mu­ją­cą album „Cha­os Pełen Idei”, któ­ra roz­pocz­nie się już 20 kwiet­nia w Szcze­ci­nie i 21 kwiet­nia w War­sza­wie.

Po pro­jek­cji tele­dy­sku zapy­ta­my naszych gości o inspi­ra­cje, zaple­cze pro­duk­cji wideo oraz o pro­ces two­rze­nia sce­na­riu­sza tele­dy­sku i jego rela­cja do tek­stu pio­sen­ki. Ponad­to spoj­rzy­my na wide­oklip okiem badacza/badaczki kul­tu­ry – przyj­rzy­my się prze­mia­nom w post­pro­duk­cji, kon­tek­sto­wi spo­łecz­ne­mu i kul­tu­ro­we­mu obra­zów.

Spo­tka­nia popro­wa­dzi Wero­ni­ka Lewan­dow­ska – kul­tu­ro­znaw­czy­ni, badacz­ka nowych mediów i prze­mian w two­rze­niu opo­wie­ści audio­wi­zu­al­nych.

Bile­ty w cenie 30 zł do kupie­nia poni­żej