Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Otwarcie W-arte!

Otwarcie W-arte!

3.02.2017

Insta­la­cja malar­ska „Daily vir­tu­ali­ty” Ewy Doro­szen­ko
od godz.17:00

Otwar­ty dla publicz­no­ści pro­ces reali­za­cji insta­la­cji malar­skiej w sie­dzi­bie W-arte! jest aktyw­nym dzia­ła­niem wobec prze­strze­ni. Ewa Doro­szen­ko two­rzy roz­ra­sta­ją­cą się kom­po­zy­cję opie­ra­ją­cą się na prze­two­rze­niu mecha­nicz­nej struk­tu­ry. Zafa­scy­no­wa­na zagad­nie­nia­mi współ­cze­sno­ści, kreu­je sytu­ację wizu­al­ną sytu­ują­cą się pomię­dzy malar­stwem a cyfro­wy­mi tech­no­lo­gia­mi obra­zo­wa­nia. Uży­wa­jąc cha­rak­te­ry­stycz­nych dla swo­ich dzia­łań geo­me­trycz­nych form, wydru­ków oraz czer­ni, artyst­ka two­rzy oto­cze­nie, w któ­rym domi­nu­je kon­tro­lo­wa­ny przy­pa­dek.

Ewa Doro­szen­ko – artyst­ka wizu­al­na, dok­tor sztuk pla­stycz­nych. Dla jej prak­ty­ki twórczej cha­rak­te­ry­stycz­na jest inte­gra­cja różnych mediów, przejawiająca się w kon­stru­owa­nych przez nią insta­la­cjach, również w prze­strze­ni wir­tu­al­nej. Bene­fi­cjent­ka programów rezy­den­cyj­nych: Ate­lier­haus Sal­zamt Linz (AU), The Island – Resi­gni­fied, Lef­ka­da (GR), Kunst­nar­hu­set Mes­sen, Ålvik (NO), Han­gar Bar­ce­lo­na (ES), Fon­da­zio­ne Del Bian­co, Flo­ren­cja (IT). Absol­went­ka Wydzia­łu Sztuk Pięknych Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu.

Stro­na artyst­ki

Wysta­wa foto­gra­fii Fili­pa Ćwi­ka
od godz.17:00

Pre­zen­tu­je­my wybra­ne pra­ce Fili­pa Ćwi­ka z jego ese­ju foto­gra­ficz­ne­go „inside/outside” i z cyklu „12 twarzy/faces”.

„inside/outside” to obra­zy, któ­rych tema­tem jest powódź. Atak żywio­łu, któ­ry we współ­cze­snym odcza­ro­wa­nym świe­cie nie przy­wo­łu­je zacho­wań rytu­al­nych, sytu­ując uczest­ni­ków mię­dzy cha­osem i lękiem. Ćwik nie poka­zu­je ludzi. Prze­ciw­nie – budu­je obraz wszech­ogar­nia­ją­cej ciszy, dziw­nie nie­okre­ślo­ne­go spo­ko­ju w świe­cie abs­trak­cyj­nych, gro­te­sko­wo-rzeź­biar­skich form, pozo­sta­ło­ści ludz­kiej egzy­sten­cji. Wnę­trza two­rzą spe­cy­ficz­ną sce­no­gra­fię, któ­rej este­ty­ka przy­wo­łu­je w pamię­ci Judith Tur­ner.

„12 twarzy/faces„ to histo­rie okrut­nych i nie­ludz­kich prze­żyć. Syryj­scy uchodź­cy prze­by­wa­ją­cy w turec­kich obo­zach nie zawsze są skłon­ni do mówie­nia, lecz ich posta­wa, wyraz twa­rzy i wyry­so­wa­ne na niej emo­cje nie wyma­ga­ją komen­ta­rza i więk­szych wyja­śnień. Zdję­cia zosta­ły wyko­na­ne na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2012 w Isla­hiye w Tur­cji, w obo­zie dla uchodź­ców przy gra­ni­cy z Syrią.

Filip Ćwik – Czło­nek agen­cji Napo Ima­ges i Fun­da­cji Napo. Lau­re­at wie­lu kon­kur­sów foto­gra­ficz­nych w tym World Press Pho­to. W latach 2001-2013 dla tygo­dni­ka „New­swe­ek Pol­ska“ zre­ali­zo­wał ponad 50 okła­dek, 60 repor­ta­ży oraz nie­zli­czo­ną ilość por­tre­tów. W latach 2010-2012 pro­wa­dził zaję­cia z foto­gra­fii pra­so­wej w Insty­tu­cie Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pro­wa­dzi autor­skie stu­dio por­tre­tu na Saskiej Kępie w War­sza­wie.

Stro­na arty­sty

Domo­wy kon­cert Danie­la Spa­le­nia­ka
godz. 19:30

Daniel Spa­le­niak jest 23-let­nim arty­stą pocho­dzą­cym z Łodzi. Jego ete­rycz­ne, blu­eso­wo-fol­ko­we i ocie­ra­ją­ce się o oni­ryzm utwo­ry, wzbu­dzi­ły zain­te­re­so­wa­nie ame­ry­kań­skie­go ryn­ku, co zaowo­co­wa­ło obec­no­ścią muzy­ki Spa­le­nia­ka w takich seria­lach jak „The Path”, „Shut Eye”, czy w popu­lar­nej pro­duk­cji „Elementary”.Twórczość muzy­ka zosta­ła dostrze­żo­na przez eki­pę kul­to­wej ame­ry­kań­skiej roz­gło­śni radio­wej KEXP z Seat­tle, któ­ra w zeszłe lato odwie­dza­jąc Pol­skę, zare­je­stro­wa­ła jego sesję aku­stycz­ną. Do tej pory Spa­le­niak wydał dwa albu­my: „Dre­amers” (w 2014 roku) i „Back Home”, któ­ry uka­zał się w 2016 roku. Daniel już pra­cu­je nad kolej­nym wydaw­nic­twem.

Fan­pa­ge arty­sty

Opra­wa wizu­al­na – Ewa Doro­szen­ko