Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! The Hidden Photo

The Hidden Photo

16.02.2017

godz. 19:00

W-arte! Łowicka 56/3

The Hid­den Pho­to to uni­kal­na gale­ria zdjęć zapo­mnia­nych lub takich, któ­re z róż­nych powo­dów nie weszły do pre­zen­to­wa­nej publicz­nie serii. Z jakie­go powo­du dane zdję­cie nie prze­szło osta­tecz­nej selek­cji? Co decy­du­je o takim wybo­rze? Zdję­cia nie pre­zen­to­wa­ne nigdy wcze­śniej dosta­ją dru­gie życie, a foto­gra­fo­wie opo­wia­da­ją ich historie.Do tej pory dla The Hid­den Pho­to prze­ka­za­ło swo­je zdję­cie i podzie­li­ło się swo­ją histo­rią ponad sześć­dzie­się­ciu foto­gra­fów z Pol­ski i zza gra­ni­cy. 16 lute­go The Hid­den Pho­to, jako cyfro­wa, świetl­na pre­zen­ta­cja, prze­nie­sie się z prze­strze­ni inter­ne­tu na ścia­ny Łowic­kiej 56/3.
O powsta­niu, idei pro­jek­tu i pla­nach na przy­szłość opo­wie Ewa Miel­cza­rek, zało­ży­ciel­ka pro­jek­tu.


Spo­tkanie będzie połą­czo­ne z warsz­ta­tem pro­wa­dzo­nym przez Pio­tra Wój­ci­ka, foto­gra­fa, byłe­go sze­fa dzia­łu foto­gra­ficz­ne­go Gaze­ty Wybor­czej, kura­to­ra wystaw foto­gra­ficz­nych oraz wykła­dow­cy foto­re­por­ta­żu w Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej, Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej w Łodzi.

Przy kawie poroz­ma­wia­my o edy­cji zdjęć. Dla­cze­go nie­któ­re zdję­cia nie tra­fia­ją do pro­jek­tu, pomi­mo, że są świet­ne? Na czym pole­ga zada­nie edy­to­ra? Jak stwo­rzyć spój­ny pro­jekt foto­gra­ficz­ny i opo­wie­dzieć nim histo­rię. Przy­nie­sie­cie wła­sny pro­jekt – wspól­nie o nim poroz­ma­wia­my i zasta­no­wi­my się nad edy­cją.