Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty z Piotrem Głowackim

Warsztaty z Piotrem Głowackim

13.01—14.01.2018

13 styczeń godz. 09:30-14:30, W-arte Łowicka 56/3

14 styczeń godz. 09:30-14:30, Casting Art Batorego 10

Ogła­sza­my pierw­sze warsz­ta­ty z nasze­go nowe­go cyklu!
Pro­wa­dzą­cym będzie Piotr Gło­wac­ki – aktor teatral­ny i fil­mo­wy oraz wykła­dow­ca Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie.

Na warsz­tat weź­mie on z uczest­ni­ka­mi wyobraź­nię i tech­ni­ki posłu­gi­wa­nia się świa­do­mo­ścią pod­czas gry aktor­skiej.
Zaję­cia mają na celu zapo­zna­nie uczestniczek/uczestników z pod­sta­wo­wy­mi poję­cia­mi i narzę­dzia­mi tego spo­so­bu aktor­skie­go myśle­nia, któ­rych celem jest zwró­ce­nie uwa­gi aktor­ki-twór­czy­ni­/ak­to­ra-twór­cy na świa­do­mość warsz­ta­tu pra­cy.

Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy będą zapo­zna­wać się mię­dzy inny­mi z pod­sta­wo­wy­mi tech­ni­ka­mi na roz­luź­nie­nie i kon­cen­tra­cję poprzez ćwi­cze­nia kon­cen­tra­cyj­ne Micha­iła Cze­cho­wa w uję­ciu Alek­san­dry Koniecz­nej. Następ­nie przej­dą do dal­szych eta­pów pra­cy ze świa­do­mo­ścią i wyobraź­nią, włą­cza­jąc do tego pra­cę z cia­łem.

Pod­czas warsz­ta­tów obec­ny będzie ope­ra­tor, któ­ry będzie nagry­wał mate­riał video. Krót­ki film ,któ­ry zosta­nie zmon­to­wa­ny będzie dostęp­ny dla uczest­ni­ków .