Aleksandra Cieślak

Gra­ficz­ka, ilu­stra­tor­ka, autor­ka tek­stów. Stu­dio­wa­ła na Wydzia­le Gra­fi­ki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie (dyplom w Pra­cow­ni Pro­jek­to­wa­nia Książ­ki) oraz w Sta­atli­che Aka­de­mie der Bil­den­den Kuen­ste w Stut­t­gar­cie. Ma na swo­im kon­cie kil­ka wystaw indy­wi­du­al­nych. Ilu­stro­wa­ła wie­le publi­ka­cji dla wydaw­nic­twa Dwie Sio­stry.
 
Jej naj­now­sza autor­ska publi­ka­cja o pro­ce­sie powsta­wa­nia książ­ki pt.: „Książ­ka do zro­bie­nia” otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie Bolo­gna Ragaz­zi Award for Art Books.
 
Wspól­nie z cho­re­ograf­ką i tan­cer­ką Kayą Koło­dziej­czyk popro­wa­dzą cykl warsz­ta­tów „Gestem, sło­wem, obra­zem”.
 
 
olazbloku.pl


 
Zdję­cie: Woj­ciech Sobo­lew­ski