Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! BRANDING

BRANDING

W-arte! to zgrany zespół artystów wielu formatów oraz ekspertów różnych dziedzin życia – ludzi, których dynamiczna współpraca przełoży się na sukces wizerunkowy i marketingowy powierzonego nam przedsięwzięcia. Łączymy biznes z kulturą, modą, designem, nauką, technologią i nowymi mediami aby pomóc markom wypracować nową jakość i zrealizować wyznaczone cele.


TOŻSAMOŚĆ MARKI

W ramach działań brandingowych wspieramy firmy i instytucje w tworzeniu pozytywnego, rozpoznawalnego wizerunku zgodnego z ich ID. Zajmujemy się:

  • ART BRANDINGIEM: mar­ka, któ­ra ma odnieść suk­ces powin­na być prze­my­śla­na, ugrun­to­wa­na na solid­nych fila­rach i roz­po­zna­wal­na. Te same zasa­dy doty­czą pla­no­wa­nych wyda­rzeń czy innych przed­się­wzięć zakła­da­ją­cych nawią­za­nie rela­cji z odbior­cą. Nasz wyspe­cja­li­zo­wa­ny zespół arty­stów sztuk wizu­al­nych oraz spe­cja­li­stów od komu­ni­ka­cji opra­cu­je stra­te­gię  dzia­łań opty­mal­nie dopa­so­wa­ną do cha­rak­te­ru bran­du czy wyda­rze­nia. Zaj­mie­my się nie tyl­ko stwo­rze­niem atrak­cyj­ne­go logo­ty­pu, ale tak­że budo­wą fun­da­men­tu któ­ry odpo­wie odbior­cy na pod­sta­wo­we pyta­nia: czym jest kon­kret­na mar­ka, jakie są jej war­to­ści i dla­cze­go jest ona atrak­cyj­na wła­śnie dla mnie. Nasze dzia­ła­nia art bran­din­go­we obej­mą więc nie tyl­ko całą stro­nę wizu­al­ną, ale tak­że sze­ro­ko poj­mo­wa­ną komu­ni­ka­cję: z odbior­cą, z bran­żą, z media­mi oraz z poten­cjal­ny­mi part­ne­ra­mi. Pro­wa­dzi­my je zarów­no dla sil­nych, dużych firm czy insty­tu­cji, jak i dla autor­skich kon­cep­tów i niszo­wych przed­się­wzięć.
  • REBRANDINGIEM: Każ­dy biz­nes, nawet ten naj­spraw­niej funk­cjo­nu­ją­cy, potrze­bu­je nie­kie­dy zastrzy­ku świe­żej ener­gii. Temu zwy­kle słu­ży rebran­ding, czy­li odświe­że­nie już ist­nie­ją­cej, dobrze ugrun­to­wa­nej mar­ki w ramach tych samych war­to­ści, ale w nowych oko­licz­no­ściach. Jak sze­ro­ki będzie zakres zmia­ny – to już zale­ży od potrzeb indy­wi­du­al­nych. Cza­sa­mi wystar­czy nie­wiel­ka korek­ta logo – w zakre­sie typo­gra­fii, czy sym­bo­lu, kie­dy indziej nowe uwa­run­ko­wa­nia są na tyle odmien­ne od wyj­ścio­wych, że rekon­struk­cji i rede­fi­ni­cji wyma­ga cała komu­ni­ka­cja mar­ki – zarów­no w war­stwie wizu­al­nej, jak i sym­bo­licz­nej czy języ­ko­wej. Nasz zespół ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w tym zakre­sie.
  • TWORZENIEM MARKI PERSONALNEJ: Mar­ka per­so­nal­na, ina­czej zwa­na oso­bi­stą, to nic inne­go jak pro­fe­sjo­nal­ny brand, któ­re­go nie tyl­ko pro­duk­ty czy ofer­ta, ale też war­to­ści, cele i prze­kaz komu­ni­ka­cyj­ny odpo­wia­da­ją pew­ne­mu okre­ślo­ne­mu spo­so­bo­wi myśle­nia (insty­tu­cji, rady nad­zor­czej itp) lub są wyra­zem oso­bo­wo­ści i war­to­ści kon­kret­nej oso­bo­wo­ści (sztu­ka, design, mar­ki autor­skie). W przy­pad­ku mar­ki per­so­nal­nej naj­więk­sze zna­cze­nie odgry­wa kon­se­kwen­cja: odbior­cy zwią­żą się z nią ze wzglę­du na ści­śle okre­ślo­ną ofer­tę lub inne czyn­ni­ki i jaka­kol­wiek fun­da­men­tal­na zmia­na może tę rela­cję zakłó­cić. W-arte! nie tyl­ko wspie­ra two­rów bran­dów oso­bi­stych w efek­tyw­nym i kla­row­nym zako­mu­ni­ko­wa­niu war­to­ści, ale tak­że w utrzy­ma­niu tego pożą­da­ne­go wize­run­ku oraz odpo­wied­nim komu­ni­ko­wa­niu produktów/ ofer­ty.
  • KONCEPCJĄ LIMITOWANYCH SERII DEDYKOWANYCH KONKRETNYM MARKOM, INSTYTUCJOM, TWÓRCOM LUB WYDARZENIOM: Wpro­wa­dze­nie na rynek krót­kiej serii obiek­tów (mogą to być ubra­nia, akce­so­ria, ale też design, meble, wydaw­nic­twa, ele­men­ty gra­ficz­ne i wie­le, wie­le innych) może być ele­men­tem bran­din­gu, rebran­din­gu, two­rze­nia mar­ki per­so­nal­nej, ale nie musi. Wpro­wa­dza­nie do obie­gu mniej­szej licz­by pro­duk­tów za to stwo­rzo­nych z więk­szą pre­cy­zją doda­je mar­ce pre­sti­żu. Dodat­ko­wo, w przy­pad­ku koope­ra­cji biz­ne­so­wo-arty­stycz­nych nie tyl­ko poma­ga wzmoc­nić rela­cję z dotych­cza­so­wy­mi odbiorcami/ klien­ta­mi, ale tak­że posze­rza ich gro­no o nowe oso­by.

Każde z oferowanych przez nas działań brandingowych przygotowujemy zawsze w odpowiedzi na indywidualne, konkretne zapotrzebowania. Najbardziej lubimy te projekty, które mamy przyjemność przeprowadzić przez cały proces twórczy: od koncepcję, przez organizację i produkcję po komunikację i popularyzację.