W-ARTE!

W-arte! to platforma artystyczno-edukacyjna dedykowana sztuce i biznesowi. Powstała z inicjatywy Romy Gąsiorowskiej, która od wielu lat konsekwentnie poszukuje sposobów na prezentację i rozwój unikatowych działań artystycznych.

Pomysł powsta­nia W-arte! roz­wi­jał się przez wie­le lat w śro­do­wi­sku war­szaw­skich arty­stów i twór­ców, ludzi z otwar­ty­mi umy­sła­mi, któ­rych współ­pra­ca i dzia­ła­nia do dziś pozo­sta­ją pio­nier­skie na wie­lu polach kul­tu­ry. Pierw­sze kon­cep­cyj­ne szki­ce prze­strze­ni – pro­po­nu­ją­cej odważ­ne i nowa­tor­skie przed­się­wzię­cia – ewo­lu­owa­ły w pró­bach otwar­tych i ryzy­kow­nych, pozo­sta­jąc w cią­głej wymia­nie z naj­waż­niej­szy­mi ośrod­ka­mi twór­czy­mi na świe­cie. Dziś zebra­ne doświad­cze­nia i inspi­ra­cje rezo­nu­ją w nowej for­mie – W-arte!

W-arte! w spo­sób nie­oczy­wi­sty łączy i pre­zen­tu­je­my róż­ne dzie­dzi­ny twór­czo­ści oraz aktyw­no­ści kul­tu­ral­nej, a tak­że roz­wi­ja ory­gi­nal­ne pomy­sły we współ­pra­cy z biz­ne­sem. Dzia­ła­my w trzech stre­fach: Art Biz­nes, Art Edu i Art Shop, a wszyst­kie pola naszej aktyw­no­ści prze­ni­ka­ją się i wza­jem­nie inspi­ru­ją.

Pro­po­nu­je­my zróż­ni­co­wa­ny pro­gram wyda­rzeń, któ­ry reali­zu­je­my w naszym kame­ral­nym miej­scu W-arte! Łowic­ka 56/3 oraz pod szyl­dem W-arte! na mie­ście współ­pra­cu­jąc ze skru­pu­lat­nie dobra­ny­mi part­ne­ra­mi i prze­strze­nia­mi pre­zen­ta­cji w całej Pol­sce.


Na naszej scenie i Waszych oczach W-arte! zmienia sztukę.

Zapra­sza­my publicz­ność na wyda­rze­nia roz­ryw­ko­wo-kul­tu­ral­ne reali­zo­wa­ne na naj­wyż­szym pozio­mie. Pro­du­ku­je­my wła­sne for­my inter­dy­scy­pli­nar­nej sztu­ki, a we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi i insty­tu­cja­mi kul­tu­ry two­rzy­my dedy­ko­wa­ne oraz limi­to­wa­ne serie obiek­tów, wyda­rzeń i dzia­łań sce­nicz­nych.

Ofe­ru­je­my cykle warsz­ta­tów roz­wo­jo­wych czy pro­fe­sjo­nal­ne kon­sul­ta­cje, skie­ro­wa­ne do osób zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem oso­bi­stym, sta­wia­ją­cych swo­je pierw­sze kro­ki na sce­nie czy dopie­ro roz­po­czy­na­ją­cych karie­rę arty­stycz­ną. Przy­go­to­wa­li­śmy rów­nież spe­cjal­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny dla pro­fe­sjo­na­li­stów, arty­stów i biz­nes­me­nów. Wspie­ra­my roz­wój talen­tów i arty­stycz­ne debiu­ty, dla­te­go opra­co­wa­li­śmy nowa­tor­ski pro­gram rezy­den­cji W-arte! oraz pro­po­zy­cje.