W-ARTE! na mieście

W-arte! na mieście realizuje program artystyczno-edukacyjny W-arte! w różnych przestrzeniach, tworząc lokalną sieć wymiany i współpracy z najciekawszymi instytucjami, artystami, scenami prezentacji oraz miejscami, które prowadzą działalność rozrywkowo-kulturalną.

W-arte! na mie­ście to idea wędru­ją­ce­go pro­gra­mu arty­stycz­ne­go – mobil­ne pro­duk­cje, któ­re reali­zu­ją i łączą zało­że­nia trzech stref naszej dzia­łal­no­ści: Art Biz­nes, Art Edu i Art Sto­re.

Dzia­ła­my na zasa­dzie think tan­ku: gene­ru­je­my nowa­tor­skie wyda­rze­nia, któ­re powsta­ją we współ­pra­cy z róż­ny­mi miej­sca­mi i arty­sta­mi już na pozio­mie kon­cep­cji, roz­wi­ja­nych we wspól­nym pro­ce­sie twór­czym i pro­duk­cyj­nym.

Posze­rza­jąc swo­je funk­cjo­no­wa­nie poza nasze sta­cjo­nar­ne miej­sce – W-arte! Łowic­ka 56/3 – roz­wi­ja­my pro­jek­ty na więk­szą ska­lę, o innym pro­fi­lu i zasię­gu, co umoż­li­wia nam zapre­zen­to­wa­nie się przed sze­ro­ką i zróż­ni­co­wa­ną publicz­no­ścią.