Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Konsultacje

Konsultacje

W ramach ART EDU współ­pra­cu­je­my z wybra­ny­mi akto­ra­mi, reży­se­ra­mi, pro­jek­tan­ta­mi, woka­li­sta­mi oraz inny­mi arty­sta­mi, a tak­że z naj­bar­dziej reno­mo­wa­ny­mi spe­cja­li­sta­mi takich dzie­dzin jak mar­ke­ting, wize­ru­nek czy public rela­tions. Wspól­nie z nimi kon­sul­tu­je­my mar­ki potrze­bu­ją­ce świe­żej ener­gii: zarów­no te począt­ku­ją­ce i nie­wiel­kie, jak i duże, sil­ne bran­dy potrze­bu­ją­ce zmia­ny i chcą­ce posze­rzyć swo­je gro­no odbior­ców. Kon­sul­ta­cje zawsze mają cha­rak­ter indy­wi­du­al­ny, a ich owo­cem jest pro­po­zy­cja stra­te­gii komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej i wizu­al­nej, wraz z kon­kret­ny­mi narzę­dzia­mi słu­żą­cy­mi do jej wdro­że­nia.