Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! #CSJK

#CSJK

Całe szczę­ście jestem kobie­tą to 10 inspi­ru­ją­cych wywia­dów z mądry­mi i doświad­czo­ny­mi kobie­ta­mi, któ­re opo­wia­da­ją o podej­mo­wa­niu wyzwań, radze­niu sobie z pro­ble­ma­mi i róż­nych spo­so­bach na samo­re­ali­za­cję.

Autor­ki:

Roma Gąsio­row­ska – wie­lo­krot­nie nagra­dza­na aktor­ka teatral­na, fil­mo­wa i tele­wi­zyj­na; reży­ser­ka i pro­du­cent­ka. Mena­dżer­ka kul­tu­ry, coach, zało­ży­ciel­ka szko­ły aktor­skiej AktoR­stu­dio, wykła­dow­czy­ni Gdyń­skiej Szko­ły Fil­mo­wej, pomy­sło­daw­czy­ni i dyrek­tor arty­stycz­na W-arte! Open Art Spa­ce.

Syl­wia Sta­no – dok­tor kul­tu­ro­znaw­stwa, lite­ra­tu­ro­znaw­czy­ni. Dzien­ni­kar­ka, kura­tor­ka i autor­ka kam­pa­nii spo­łecz­nych pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. Wspól­nie z Zofią Kara­szew­ską napi­sa­ła książ­ki Ada, to wypa­da oraz Pod pod­szew­ką. Zało­ży­ciel­ka fir­my Biblio­cre­atio, wyróż­nio­na przez maga­zyn „Brief” miej­scem w pierw­szej 50 naj­bar­dziej kre­atyw­nych osób w pol­skim biz­ne­sie.

W-arte
Opra­wa gra­ficz­na: W-arte
Dyrek­tor kre­atyw­ny pro­jek­tu: Roma Gąsio­row­ska
Opie­ka arty­stycz­na: Michał Boja­ra
Pro­jekt lay­outu: Domi­ni­ka Racz­kow­ska
Zdję­cia: Kata­rzy­na Ład­czuk
Retusz: Andrzej Swat
Fil­my pro­mo­cyj­ne: Agniesz­ka Roga­la
Pro­ject mena­ger: Kata­rzy­na Skrzy­pek

Redak­cja: Jacek Świą­der
Korek­ta: Moni­ka Ochnik
Rese­arch: Jago­da Kwiat­kow­ska
Zdję­cie na okład­ce: Albert Zawa­da / Agen­cja Gaze­ta
Pro­jekt okład­ki: Andrzej Pągow­ski Kre­acja Pro
Skład i łama­nie: Maciej Trze­biec­ki
Przy­go­to­wa­nie zdjęć do dru­ku: Paweł Bajer

Wydaw­nic­two Ago­ra
Dyrek­tor wydaw­ni­czy: Mał­go­rza­ta Skow­roń­ska
Redak­tor naczel­ny: Paweł Goź­liń­ski
Koor­dy­na­cja pro­jek­tu: Karo­li­na Miku­licz