Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kajetan Plis

Kajetan Plis

Uro­dzo­ny w 1990r. w Kra­ko­wie. Ukoń­czył wydział ope­ra­tor­ski łódz­kiej szko­ły fil­mo­wej (Pws­ftvit) na kie­run­ku sztu­ka operatorska.Na codzień pra­cu­je jako autor zdjęć do fil­mów krót­ko­me­tra­rzo­wych, rekla­mo­wych, oraz tele­dy­sków. Fil­my jego autor­stwa pre­zen­to­wa­ne były na wie­lu festi­wa­lach i prze­glą­dach kon­kur­so­wych takich jak Festi­wal Fil­mów fabu­lar­nych w Gdy­ni, Mło­dzi i Film w Kosza­li­nie czy T-mobi­le Nowe Hory­zon­ty.
 
Jed­na z jego ostat­nich reali­za­cji – tele­dysk dla Marii Peszek, zna­lazł się w świa­to­wej 20stce naj­lep­szych kli­pów na mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lu ope­ra­to­rów fil­mowch Came­ri­ma­ge. Po za fil­mo­wą pasją do jego zain­te­re­so­wań nale­ży rów­nież foto­gra­fia ana­lo­go­wa oraz sze­ro­ko poję­te sztu­ki wizu­al­ne. Jego insta­la­cja prze­strzen­na sta­no­wi­ła część wysta­wy pre­zen­to­wa­nej przez gale­rię LETO pod­czas wyda­rze­nia War­saw Gal­le­ry Week w 2015stym roku.