Konferencja prasowa PŁYŃ (10.02.2017)

 
Kon­fe­ren­cja pra­so­wa pro­du­ko­wa­ne­go przed W-arte! spek­ta­klu muzycz­ne­go PŁYŃ w reży­se­rii Romy Gąsio­row­skiej, Pii Par­tum i Wojt­ka Urbań­skie­go z udzia­łem Pio­tra Roguc­kie­go, Aga­ty Kule­szy, Ire­ny Mel­cer, Matyl­dy Damięc­kiej i Toma­sza Schu­chard­ta.