Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Konkurs na 40-lecie pracy twórczej Andrzeja Pągowskiego

Konkurs na 40-lecie pracy twórczej Andrzeja Pągowskiego

Andrzej Pągow­ski, jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich gra­fi­ków i pla­ka­ci­stów, obcho­dzi w 2017 roku 40-lecie pra­cy twór­czej. Z tej oka­zji Mistrz orga­ni­zu­je wysta­wę w W-arte! Open Art Spa­ce przy uli­cy Łowic­kiej 56/3. Eks­po­zy­cji wybra­nych prac z prze­kro­ju całej karie­ry Andrze­ja Pągow­skie­go towa­rzy­szyć będzie kon­kurs dla gra­fi­ków.

Wiel­ka karie­ra Andrze­ja Pągow­skie­go roz­po­czę­ła się od pla­ka­tu do spek­ta­klu „Mąż i Żona” Alek­san­dra Fre­dry w reży­se­rii Ada­ma Hanusz­kie­wi­cza wysta­wia­ne­go w Teatrze Naro­do­wym w War­sza­wie. Pra­ca z 1977 roku, pierw­sza autor­stwa Pągow­skie­go wyda­na dru­kiem, zosta­ła nagro­dzo­na brą­zo­wym meda­lem na VIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­na­le Gra­fi­ki Użyt­ko­wej w Brnie. Po czter­dzie­stu latach od tego wyda­rze­nia wspól­nie z Mistrzem rzu­ca­my ręka­wi­cę arty­stom gra­fi­kom. Tema­tem kon­kur­su jest stwo­rze­nie pla­ka­tu do tej samej sztu­ki Alek­san­dra Fre­dry.

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne 31 mar­ca br. Autor zwy­cię­skiej pra­cy wyło­nio­nej przez Jury (któ­re­go peł­ny skład poda­my wkrót­ce) otrzy­ma nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści 1500 zł a jego dzie­ło będzie esk­po­no­wa­ne obok dzieł Andrze­ja Pągow­skie­go w prze­strze­ni W-arte! począw­szy od 7 kwiet­nia br, na kie­dy pla­no­wa­ny jest wer­ni­saż wysta­wy z udzia­łem same­go Mistrza.

Zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem udzia­łu w kon­kur­sie pro­si­my o zapo­zna­nie się z załą­czo­nym Regu­la­mi­nem Kon­kur­su i pozo­sta­ły­mi załącz­ni­ka­mi. Ter­min nad­sy­ła­nia prac dro­gą elek­tro­nicz­ną upły­wa 26 mar­ca 2017 roku.


ANDRZEJ PĄGOWSKI

Uro­dzo­ny w 1953 roku. Absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Sztuk Pla­stycz­nych w Pozna­niu, Wydział Pla­ka­tu, dyplom u prof. Wal­de­ma­ra Świe­rze­go. Jest auto­rem ponad 1200 pla­ka­tów wyda­nych dru­kiem od 1977 roku w Pol­sce i zagra­ni­cą. Ponad­to zaj­mu­je się ilu­stra­cją książ­ko­wą i pra­so­wą, jest auto­rem okła­dek wydaw­nictw pły­to­wych, sce­no­gra­fii teatral­nych i tele­wi­zyj­nych, sce­na­riu­szy fil­mów i tele­dy­sków. Upra­wia malar­stwo. Jest dyrek­to­rem kre­atyw­nym i wła­ści­cie­lem fir­my Kre­acja­Pro.

Od począt­ku twór­czo­ści Pągow­ski był zwią­za­ny z pol­skim fil­mem, teatrem i sce­ną muzycz­ną. Stwo­rzył kil­ka­set pla­ka­tów do fil­mów pol­skich. Wśród nich są tak waż­ne fil­my jak „Czło­wiek z żela­za”, „Robotnicy’80”, „Prze­słu­cha­nie”, pra­wie wszyst­kie fil­my mło­de­go kina pol­skie­go lat 80-tych, więk­szość fil­mów Kie­ślow­skie­go, a tak­że kul­to­wy dziś „Miś” Barei oraz „Ryś” Tyma.

Pra­co­wał z pra­wie wszyst­ki­mi naj­wy­bit­niej­szy­mi reży­se­ra­mi pol­ski­mi, taki­mi jak Waj­da, Zanus­si, Hol­land, Kie­ślow­ski, Polań­ski, Sko­li­mow­ski, Żuław­ski, Machul­ski, Kawa­le­ro­wicz. Za swo­je pla­ka­ty fil­mo­we zdo­by­wał licz­ne nagro­dy pol­skie i zagra­nicz­ne – w tym na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Pla­ka­tu Fil­mo­we­go w Chi­ca­go oraz w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie na Pla­kat Fil­mo­wy i Tele­wi­zyj­ny w Los Ange­les, gdzie – obok kil­ku Zło­tych, Srebr­nych i Brą­zo­wych Meda­li – otrzy­mał rów­nież nagro­dę „The Best of Show” za pla­kat do fil­mu „Stan Stra­chu”. Jest auto­rem opra­wy gra­ficz­nej Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Gdy­ni oraz Festi­wa­lu Came­ri­ma­ge w Łodzi.

Jego pra­ce znaj­du­ją się w naj­słyn­niej­szych muze­ach świa­ta, mię­dzy inny­mi w Metro­po­li­tan Museum of Modern Art w Nowym Jor­ku i San Fran­ci­sco, w Cen­trum Pom­pi­dou w Pary­żu, Strip­ped House Museum of Art w Tokio, Cir­cu­lo de Bel­lans Artes w Madry­cie, Poster Museum w Lah­ti, Muzeum Pla­ka­tu w War­sza­wie, w Muzeum Kine­ma­to­gra­fii w Łodzi znaj­du­je się ponad 200 pla­ka­tów fil­mo­wych Pągow­skie­go. Metro­po­li­tan Museum of Modern Art. umie­ści­ło pla­kat „Uśmiech wil­ka” wśród 100 naj­waż­niej­szych dzieł sztu­ki nowo­cze­snej.