Marta Rakoczy

– dok­tor kul­tu­ro­znaw­stwa, adiunkt w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej UW. Zaj­mu­je się antro­po­lo­gią edu­ka­cji oraz antro­po­lo­gią sło­wa, ze szcze­gól­nym naci­skiem na kwe­stie piśmien­no­ści oraz prze­mia­ny kul­tu­ro­we zwią­za­ne z wyna­laz­kiem dru­ku.
Obec­nie pra­cu­je nad książ­ką na temat współ­cze­snej edu­ka­cji, w tym edu­ka­cji alter­na­tyw­nej, w zakre­sie naby­wa­nia kom­pe­ten­cji piśmien­nych. Współ­re­dak­tor­ka m.in.: „Antro­po­lo­gii prak­tyk języ­ko­wych”, „Od afo­ry­zmu do zinu. Gatun­ki twór­czo­ści słow­nej”.