Otwarcie W-arte! (03.02.2017)

Kame­ral­ne wyda­rze­nie, otwie­ra­ją­ce dzia­łal­ność W-arte! Łowic­ka 56/3, łączą­ce wer­ni­saż wysta­wy prac Fili­pa Ćwi­ka, kon­cert Danie­la Spa­le­nia­ka i per­for­ma­tyw­ne malo­wa­nie Ewy Doro­szen­ko.