Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty

Warsztaty

Nasza oferta obejmuje warsztaty tematyczne dedykowane klientom biznesowym.

W ory­gi­nal­ny spo­sób edu­ku­je­my i budu­je­my pomost mię­dzy biz­ne­sem, sztu­ką a świa­tem roz­ryw­ki. Pro­po­nu­je­my indy­wi­du­al­nie dobra­ne narzę­dzia i tech­ni­ki roz­wo­ju, któ­re roz­wi­ja­ją Pań­stwa umie­jęt­no­ści i wie­dzę, dosko­na­lą m.in. sztu­kę pre­zen­ta­cji publicz­nych czy poka­zu­ją w jaki spo­sób kre­atyw­nie łączyć biz­nes ze sztu­ką.

Do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy naj­lep­szych coachów i oso­by aktyw­nie dzia­ła­ją­ce w show-biz­ne­sie.

Współ­pra­cu­je­my z wybra­ny­mi akto­ra­mi, reży­se­ra­mi, desi­gne­ra­mi, woka­li­sta­mi, arty­sta­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi
inne dzie­dzi­ny sztu­ki oraz spe­cja­li­sta­mi z zakre­su mar­ke­tin­gu, wize­run­ku oraz public rela­tions.
Naszym celem jest pro­duk­cja cie­ka­wych, ory­gi­nal­nych wyda­rzeń, w opar­ciu o poten­cjał, kre­atyw­ność i doświad­cze­nie
twór­ców. two­rzą­cych W-Arte!. Sta­ra­my się łączyć i opty­ma­li­zo­wać ich dzia­ła­nia, dosto­so­wu­jąc ofer­tę do potrzeb
naszych Klien­tów.

Pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję warsz­ta­tów w gru­pach tema­tycz­nych:

● IMPROWIZACJA/ PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM

● SZTUKA PREZENTACJI, WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I KREOWANIA WIZERUNKU

● STORYTELLING/TWORZENIE CONTENTU

● ART COUCHING

● KULINARIA

● URODA I ZDROWIE

W razie pytań pro­si­my o kon­takt: artbiznes@w-arte.pl