Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! OtW-arte Latem Opening

OtW-arte Latem Opening

3.06.2017

godz.20:30, OtWarte latem, ul. Burakowska 14

Zapra­sza­my na otwar­cie nowe­go miej­sca na mapie kul­tu­ral­no-impre­zo­wej War­sza­wy!
Po uru­cho­mie­niu domu pro­duk­cyj­ne­go W-arte Roma Gąsio­row­ska rusza z nowym pro­jek­tem „OtW-arte Latem”, czy­li barem, plat­for­mą arty­stycz­ną i prze­strze­nią kre­atyw­ną w jed­nym.
W suro­wej, poma­ga­zy­no­wej prze­strze­ni przy Bura­kow­skiej 14 będą przez całe lato odby­wać się eks­pe­ry­men­tal­ne i odważ­ne dzia­ła­nia kul­tu­ral­ne i arty­stycz­ne oraz impre­zy z naj­lep­szy­mi DJ’ami na pol­skiej sce­nie klu­bo­wej.

//PIĄTEK 2.06 godz. 20:00-04:00
Impre­zę otwo­rzy Paweł Szam­bur­ski (Lado ABC), któ­ry zagra solo­we­go seta z elek­tro­ni­ką i prze­two­rzo­nym klar­ne­tem – bli­sko sty­lów indu­strial, psy­cho cock, raven kick, cat­gun base­ment.

W dal­szą część nocy popro­wa­dzi gości Pier­re LX, fran­cu­ski DJ, któ­ry wystę­po­wał mię­dzy inny­mi w legen­dar­nym lon­dyń­skim Fabric, zaś War­sza­wia­kom zna­ny jest z Bru­ta­żu i Świa­tła.

Następ­nie wystą­pi TamilTM i Janurz, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w tanecz­nej elek­tro­ni­ce.

Dodat­ko­wą atrak­cją będzie two­rze­nie mura­lu w cza­sie week­en­du otwar­cia w środ­ku hali przez zapro­szo­nych arty­stów.

Wstęp Wol­ny

//SOBOTA 3.06 godz. 20:00-06:00
Dru­gie­go dnia wystą­pi śmie­tan­ka pol­skiej sce­ny klu­bo­wej w skła­dzieChar­lie (Szum), Oli­via (Radar), Rrr­kr­ta (Bru­taż), Earth Trax.

Wej­ście płat­ne 15 zł – na bram­ce albo bilet do kupie­nia poni­żej.