Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Artysta Skuteczny

Artysta Skuteczny

14.09.2018

godz. 18:30

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Bez­płat­ne szko­le­nie w ramach otwar­te­go tygo­dnia slow-fast life, pod­czas któ­re­go może­cie zapo­znać się z naszą boga­tą ofer­tą zajęć i wybrać to, co Was naj­bar­dziej inte­re­su­je.

– Czy mogę nazy­wać sie­bie arty­stą?
– Od kie­dy mogę żądać pie­nię­dzy za swo­ją pra­cę?
– Jak zna­leźć nabyw­ców i zle­ce­nio­daw­ców?
– Jak się wypro­mo­wać?
Te i inne dyle­ma­ty odbie­ra­ją spo­kój i pew­ność sie­bie nie­zbęd­ne nie tyl­ko do sku­tecz­ne­go reali­zo­wa­nia wła­snych celów, ale nawet do pla­no­wa­nia i podej­mo­wa­nia traf­nych decy­zji. To błęd­ne koło, z któ­re­go jed­nak każ­dy może samo­dziel­nie się uwol­nić. Jak to zro­bić? Dowiesz się pod­czas bez­płat­ne­go szko­le­nia w W-arte w pią­tek 14 wrze­śnia.

Jeśli zada­jesz sobie pyta­nie, kie­dy jest naj­lep­szy moment na roz­po­czę­cie karie­ry arty­stycz­nej i zara­bia­nia przy pomo­cy wła­sne­go talen­tu, odpo­wiedź jest zawsze taka sama: teraz. I nie ma zna­cze­nia czy jesteś w trak­cie edu­ka­cji arty­stycz­nej, czy masz ją już za sobą. Decy­zja, że jesteś arty­stą i zasłu­gu­jesz na zapła­tę za swo­ją pra­cę, nale­ży wyłącz­nie do Cie­bie. Żaden pro­fe­sor ani dyplom Cię w niej nie wyrę­czy. Jak się z tym masz?

Dobra wia­do­mość jest taka, że odwa­gę, pew­ność sie­bie i wytrwa­łość potrzeb­ne by roz­po­cząć i roz­wi­jać wła­sną karie­rę możesz odna­leźć w sobie nawet bez pomo­cy zewnętrz­nych auto­ry­te­tów. Wystar­czy, że poznasz jeden pro­sty mecha­nizm neu­ro­bio­lo­gicz­ny, któ­ry decy­du­je o tym, kie­dy masz pełen dostęp do swo­ich zdol­no­ści. Do swo­bo­dy w podej­mo­wa­niu decy­zji i sku­tecz­nym dzia­ła­niu. I że nauczysz się korzy­stać z nie­go na co dzień.

Jaki to mecha­nizm? O tym pod­czas bez­płat­ne­go szko­le­nia 14 wrze­śnia o godz. 18:30.

Dowiesz się rów­nież:
– co zapo­cząt­ko­wa­ło roz­kwit karie­ry zna­nych arty­stów,
– jaką rolę w Two­jej karie­rze arty­stycz­nej odgry­wa pew­ność sie­bie,
– w jaki spo­sób reak­cja lęko­wa Two­je­go orga­ni­zmu deter­mi­nu­je Two­ją odwa­gę, wytrwa­łość, kre­atyw­ność i sku­tecz­ność w dzia­ła­niu,
– jak w pro­sty spo­sób uwol­nić się od dyle­ma­tów powstrzy­mu­ją­cych roz­kwit Two­jej karie­ry arty­stycz­nej,
– co możesz robić samo­dziel­nie na co dzień, by kar­mić swo­ją pew­ność sie­bie i poczu­cie wła­snej war­to­ści, a przy tym zwięk­szać wła­sną wydaj­ność i sku­tecz­ność.

Prowadzący:Bartłomiej Fili­pek, tre­ner wol­no­ści emo­cjo­nal­nej, wydaw­ca por­ta­lu StrefaRozwoju.pl

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Wyma­ga­na jest reje­stra­cja – możesz to zro­bić tutaj ➡ ➡ ➡ https://goo.gl/GSqFZt