Iza Lach – koncert

3.03.2017

godz. 19:30

W-arte! Łowicka 56/3

Iza Lach w intym­nym i suro­wym wyda­niu. Będzie to pre­mie­ro­we przed­sta­wie­nie czę­ści nowe­go mate­ria­łu, któ­re­go dotych­czas słu­cha­ły jedy­nie ścia­ny jej sypial­ni.
Iza Lach to artyst­ka peł­na sprzecz­no­ści – dziew­czy­na z blo­ko­wisk nazy­wa­na jest jed­no­cze­śnie pol­ską księż­nicz­ką popu. Pod­czas swo­jej karie­ry dosta­ła nomi­na­cję do Fry­de­ry­ków w kate­go­rii Album Roku Pop, MTV Music Awards w kate­go­rii Naj­lep­szy Pol­ski Wyko­naw­ca. Wystą­pi­ła na takich festi­wa­lach jak Ope­ner Festi­val, Cul­tu­re Col­li­de w L.A. czy CJMJ w Nowym Jor­ku. Wygra­ła w kon­kur­sie na naj­lep­szy remix utwo­ru Sno­op Dog­ga, z któ­rym nagra­ła 400 pio­se­nek, jeden album i nakrę­ci­ła film.

Sekret­ny aku­stycz­ny kon­cert w kame­ral­nej prze­strze­ni W-arte! Łowic­ka 56/3 Iza wyko­na z Ada­mem Lewar­tow­skim, basi­stą zespo­łu L. Stadt.

Bilet w cenie 30zł do kupie­nia poni­żej.