Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kurs aktorski dla młodzieży 12-16 lat

Kurs aktorski dla młodzieży 12-16 lat

15.09.2018

15/09/2018 - 15/06/2018

godz. 10:00-12:00

każda sobota

W-arte! Łowicka 56/3

Warszawa

Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 12 – 16 lat

Na kurs aktor­ski od 15 wrze­śnia do 15 czerw­ca
2h zajęć w każ­dą sobo­tę 10.00 – 12.00
Łącz­nie 58 godzin zega­ro­wych w całym kur­sie .
Koszt mie­sięcz­ny kur­su to 290 zł .

Jedy­ny dodat­ko­wy koszt to :
Koszt spo­tka­nia rekru­ta­cyj­ne­go – 100 zł
(bez­zwrot­ny, nie jest wpi­sa­ny w cał­ko­wi­ty koszt kur­su)

Tema­ty zajęć:
Prak­ty­ka przed kame­rą, przy­go­to­wa­nie do castin­gu, meto­dy aktor­skie.

Pod­czas ponad trzy­mie­sięcz­nej pra­cy mło­dzi akto­rzy będą mie­li oka­zję nauczyć się m.in.:
– tech­nik relak­sa­cyj­nych umoż­li­wia­ją­cych pora­dze­nie sobie ze stre­sem przed kame­rą
– popraw­nej dyk­cji, wymo­wy i emi­sji gło­su
– prze­pro­wa­dza­nia pre­zen­ta­cji pod­czas nagry­wa­nia wizy­tów­ki, przed­sta­wia­ją­cej kan­dy­da­ta do roli
– popraw­nej posta­wy cia­ła wzglę­dem kame­ry
– rozu­mie­nia i odnaj­dy­wa­nia w sobie potrzeb­nych do danej roli emo­cji
– pra­cy z tek­stem mono­lo­gu i dia­lo­gu
– pra­cy z part­ne­rem
– pra­cy z reży­se­rem i rozu­mie­nia języ­ka fil­mu

Zaję­cia popro­wa­dzą reży­se­rzy, akto­rzy, ope­ra­to­rzy, impro­wi­za­to­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem:
Roma Gąsio­row­ska, Mile­na Suszyń­ska, Maja Skryś­kie­wicz, Ori­na Kra­jew­ska, Mag­da­le­na Lam­par­ska, Kata­rzy­na Zawadz­ka, Lena Fran­kie­wicz, Kuba Pałys, Ewa Krzy­ża­now­ska-Łepec­ka, Moni­ka Nowo­grodz­ka, Jacek Jabrzyk, Pau­li­na Fon­fe­rek.

Pyta­nia oraz zapi­sy pro­si­my kie­ro­wać na adres e-mail:
biurostudium@gmail.com
Lub pod nume­rem tele­fo­nu ‭+48 501 580 171‬
Zapi­sy trwa­ją do 25 sierp­nia .

Warun­kiem uczest­nic­twa jest pomyśl­ne przej­ście spo­tka­nia rekru­ta­cyj­ne­go , któ­re­go ter­min zosta­nie wyzna­czo­ny dla kan­dy­da­ta po wysła­niu odpo­wie­dzi na for­mu­larz zgło­sze­nio­wy .