Kampania promująca kierunek studiów Manager Sektora Kultury

3.09—22.09.2020

Zespół W-arte! był odpo­wie­dzial­ny za przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów wize­run­ko­wych i mar­ke­tin­go­wych dla nowo­pow­sta­łe­go kie­run­ku na byd­go­skiej WSG – Mana­ger Sek­to­ra Kul­tu­ry. W ramach tych dzia­łań przy­go­to­wa­li­śmy sesję zdję­cio­wą i serię krót­kich kli­pów, odpo­wia­da­li­śmy tak­że za media rela­tions, cze­go owo­cem były m.in. wywiad w Zwier­cia­dle oraz repor­taż w Dzień Dobry TVN.