Sebastian Gutowski -Prymityvv / wernisaż

23.06.2018

godz. 19:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

“Nothing you have to under­stand”!

Od sobo­ty 23 czerw­ca przy ul.Łowickiej56/3 może­cie obej­rzeć wysta­wę prac Seba­stia­na Gutow­skie­go.

Pod pseu­do­ni­mem Pry­mi­tyvv kry­je się arty­sta, któ­ry nie boi się moc­nych kon­tra­stów i malar­skiej nie­po­praw­no­ści. Swo­ją sztu­kę trak­tu­je z przy­mru­że­niem oka, choć twier­dzi, że jest poważ­na jak zawał ser­ca.