Warsztat aktorski dla młodzieży 12-16 lat

20.08—24.08.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Zapra­sza­my na warsz­ta­ty aktor­skie dla mło­dzie­ży w gru­pach 12-16 lat .
Pięć dni pra­cy podzie­lo­ne na 4 godzin­ne blo­ki zadań aktor­skich , pra­cy z kame­rą oraz przy­go­to­wa­niem do castin­gu , zakoń­czo­ne pamiąt­ko­wym fil­mem z udzia­łem uczest­ni­ków