Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty „Casting zagraniczny” Magda Lamparska + Kasia Kołeczek

Warsztaty „Casting zagraniczny” Magda Lamparska + Kasia Kołeczek

27.10—28.10.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Warsz­ta­ty aktor­skie dla osób z doświad­cze­niem przed kame­rą .
Jeśli skończyłeś/aś kurs aktor­ski, warsz­ta­ty, jesteś po doświad­cze­niach na sce­nie (doświad­cze­nie nie musi być duże), znasz język angiel­ski na pozio­mie swo­bod­ne­go komu­ni­ko­wa­nia się, to są warsz­ta­ty dla Cie­bie.

Mag­da­le­na Lam­par­ska i Kata­rzy­na Kołe­czek
Mają ogrom­ne doświad­cze­nie w castin­gach zagra­nicz­nych, pra­cu­ją od lat na ryn­kach anglo­ję­zycz­nych .
Przy­bli­żą Wam ocze­ki­wa­nia Casting Direc­tors, przed­sta­wią tech­ni­ki pra­cy z Self Tape, któ­re są naj­częst­szą for­mą pre­zen­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści na pierw­szym eta­pie castin­gu.

27.X
15.00-20.30 ( w tym 30 min prze­rwy)
Mag­da­le­na Lam­par­ska
będzie pra­co­wa­ła na wcze­śniej wysła­nych do Was tek­stach, zwró­ci Wam uwa­gę na co war­to sta­wiać pod­czas pierw­sze­go castin­gu, żeby zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie. Jak uru­cha­miać emo­cje w języ­ku obcym, żeby były auten­tycz­ne.

28.x
9.30 – 12.45 (w tym 15 min prze­rwy)
Kata­rzy­na Kołe­czek
podzie­li się z Wami swo­im doświad­cze­niem, pod­po­wie w jaki spo­sób odpo­wied­nio krok po kro­ku dojść do wpra­wy i nie bać się uru­cha­miać kon­tak­ty zagra­nicz­ne na wła­sną rękę na obcych ryn­kach. Przed­sta­wi jakie ocze­ki­wa­nia mają reży­se­rzy castin­gów, któ­rzy decy­du­ją czy przej­dziesz pierw­szy etap.

Koszt cał­ko­wi­ty warsz­ta­tów to 580 zł
Wię­cej infor­ma­cji pod mailem: warsztaty@w-arte.pl
i pod nume­rem tele­fo­nu: 501 580 171