Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Warsztaty Filmowe z Romą Gąsiorowską i Mają Skryśkiewicz

Warsztaty Filmowe z Romą Gąsiorowską i Mają Skryśkiewicz

4.08—5.08.2018

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Pierw­sze­go dnia reży­ser obsa­dy Maja Skryś­kie­wicz, któ­ra od wie­lu lat zaj­mu­je się obsa­dą topo­wych pro­duk­cji w kinie, tele­wi­zji i rekla­mie, przed­sta­wi ocze­ki­wa­nia oraz posta­wy, z jaki­mi spo­ty­ka­ją się na codzień uczest­ni­cy castin­gów. Popro­wa­dzi pra­cę nad tek­stem pod­czas castin­gu, odpo­wie na pyta­nia, któ­re czę­sto nur­tu­ją oso­by idą­ce na casting: Co nam pomo­że, a co zaszko­dzi? Jak się ubrać? Jak ucze­sać? Jaki maki­jaż jest dla nas korzyst­ny? Jak jeste­śmy postrze­ga­ni na tzw.: „pierw­szy rzut oka”. Pomo­że odpo­wie­dzieć na pyta­nia: jak rozu­mieć uwa­gi kie­ro­wa­ne do nas przez reży­se­ra castin­gu pod­czas castin­gu.

Dru­gie­go dnia warsz­ta­tów, Roma Gąsio­row­ska pomo­że wydo­być z uczest­ni­ków ich moc­ne stro­ny, zwró­ci uwa­gę na ocze­ki­wa­nia i wyobra­że­nia kon­kret­nych pro­duk­cji pod kątem umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cji dane­go kan­dy­da­ta, pomo­że wydo­być odwa­gę i kre­atyw­ność oraz opa­no­wać stres zwią­za­ny z castin­giem, jak rów­nież zapo­zna uczest­ni­ków z kon­kret­ny­mi meto­da­mi: jak pra­co­wać nad tek­stem przed castin­giem, jak zro­bić dobre „pierw­sze wra­że­nie” i wyko­rzy­stać odpo­wied­nio poten­cjał wła­snej oso­bo­wo­ści .

Warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne są dla osób doro­słych.

Efek­tem warsz­ta­tów będzie film, któ­ry zosta­nie nagra­ny pod­czas warsz­ta­tów i udo­stęp­nio­ny uczest­ni­kom wraz z „wizy­tów­ka­mi „.

Zapra­sza­my ser­decz­nie ⭐⭐⭐