Warsztaty z Ewą Kunert w W-Arte!

4.08—6.08.2017

Współ­or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest:

Pra­ca nad Mono­lo­giem z tech­ni­ką MEISNERA.
Ewa Kunert ukoń­czy­ła pełen tre­ning aktor­ski w tech­ni­ce San­for­da Meisne­ra w Actor’s Tem­ple w Lon­dy­nie, pod okiem Gare­go Condes’a. Jest jed­ną z nie­licz­ny­ch osób w Pol­sce sumien­nie wykształ­co­ny­ch w tej tech­ni­ce. Zało­ży­ciel­ka i pro­wa­dzą­ca zaję­cia z tech­ni­ki Meisne­ra w Dra­ma Point stu­dio w War­sza­wie oraz w  Szko­le Impro.
Warsz­tat skie­ro­wa­ny jest dla akto­rów pro­fe­sjo­nal­ny­ch, aktyw­ny­ch akto­rów ama­to­rów, akto­rów stu­den­tów.
Wyma­ga­nia: przy­cho­dzi­cie z cał­kiem nowym tek­stem  nauczo­nym tyl­ko na „bia­ło” MAKSYMALNIE POŁOWA KARTKI MASZYNOPISU ZNORMALIZOWANEGO.

Tek­sty do akcep­ta­cji przy­sy­ła­cie wcze­śniej do: ekunert@gmail.com

Koszt warsz­ta­tów to 300 zł za cało­ść. 

Zaję­cia odby­wa­ją się w godzi­na­ch: 
pią­tek – 18 – 21.00
sobo­ta – 11- 16.00
nie­dzie­la – 11- 16 00

Wię­cej infor­ma­cji na FB

San­ford Meisner powie­dział: “The text is like a canoe and the river on whi­ch it sits is the emo­tion. The text flo­ats on the river. If the water of the river is tur­bu­lent, the words will come out like a canoe on a rough river. It all depends on the flow of the river whi­ch is your emo­tion. / Tek­st jest jak kajak. Emo­cje są jak rze­ka, któ­rą spły­wa kajak. Tek­st uno­si się na powierzch­ni wody. Jeśli poja­wi się wir na rze­ce, wpły­nie na sło­wa i one zacho­wa­ją się tak, jak kajak zacho­wu­je się na wzbu­rzo­nej rze­ce. Wszyst­ko zale­ży od nur­tu rze­ki, któ­rą są Two­je emo­cje.”