Warsztaty z Romą Gąsiorowską: Improwizacja w aktorstwie

18.03.2018

Godz.09:00-17:00, W-arte Łowicka 56/3, Warszawa

„Impro­wi­za­cja w aktor­stwie to sztu­ka bycia tu i teraz w peł­nej goto­wo­ści i sym­bio­zie z posta­cią. To naj­czyst­sza for­ma kre­acji”mówi Roma Gąsio­row­ska. Warsz­ta­ty, któ­re popro­wa­dzi są prze­zna­czo­ne dla tzw pół­pro­fe­sjo­na­li­stów, ludzi z doświad­cze­niem aktor­skim, po kur­sach lub warsz­ta­tach, któ­rzy chcą nabrać pew­no­ści sie­bie w impro­wi­za­cji. Ta umie­jęt­ność bar­dzo przy­da­je się pod­czas castin­gów i pozwa­la odważ­nie pro­po­no­wać pod­czas pro­ce­su budo­wa­nia posta­ci, otwie­ra wyobraź­nię i nie­tu­zin­ko­wą kre­atyw­ność pod­czas pra­cy.