Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Zatrzymaj się w mieście! – zajęcia slow fast life

Zatrzymaj się w mieście! – zajęcia slow fast life

1.05.2019

Szu­ka­cie inspi­ru­ją­cych warsz­ta­tów w War­sza­wie?
Jeste­ście zmę­cze­ni życiem w wiel­kim mie­ście?
Marzy­cie o chwi­li odde­chu ale trud­no Wam pogo­dzić odpo­czy­nek z natło­kiem obo­wiąz­ków?

Zaję­cia z nasze­go pakie­tu SLOW FAST LIFE są wła­śnie dla Was!

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was fan­ta­stycz­ny pro­gram zajęć 1 maja:

🌿 10:30-12:00 Joga śmie­chu (Dia­na)
🌿 12:30-14:00 Mini tech­ni­ki relak­sa­cyj­no-ener­ge­ty­zu­ją­ce (Dia­na)
🌿 14:30-16:00 Pro­mien­na twarz (Alek­san­dra)
🌿 16:00-17:30 Gim­na­sty­ka sło­wiań­ska dla kobiet (Dia­na)
🌿 18:00-19:30 Dro­ga do łagod­no­ści (Alek­san­dra)

Opi­sy zajęć już nie­dłu­go w postach!

📌 Koszt poje­dyn­czych zajęć: 80 zł
Zniż­ka:
– przy wyku­pie­niu wej­ścia na 2 zaję­cia: 10 % zniż­ki
– przy wyku­pie­niu wej­ścia na 3 lub wię­cej zajęć: 15 % zniż­ki

📌 Zapi­sy:
– trwa­ją do 26 kwiet­nia
– wyłącz­nie przez mejl biuro@w-arte.pl lub wia­do­mo­ści na face­bo­oku W-arte
– uwa­ga! ilość miejsc ogra­ni­czo­na – decy­du­je kolej­ność zgło­szeń

Pro­wa­dzą­ce:
Alek­san­dra Duda
Cer­ty­fi­ko­wa­na instruk­tor­ka Jogi Kun­da­li­ni wg. Yogi Baja­na przez ame­ry­kań­ski Insty­tut Badań Jogi Kun­da­li­ni, doświad­czo­na tak­że w sty­lu Hatha Jogi oraz Sri Sri Jogi, entu­zjast­ka pro­pa­go­wa­nia zasad jogi w miej­scu pra­cy, coacher­ka w dzie­dzi­nie tech­nik odde­cho­wych. Z wykształ­ce­nia praw­nicz­ka, filo­loż­ka i tre­ner­ka.

Dia­na Pote­ral­ska-Łyż­nik
Cer­ty­fi­ko­wa­na lider­ka jogi śmie­chu, instruk­tor­ka gim­na­sty­ki sło­wiań­skiej dla kobiet, od 5 lat pro­wa­dzi Krę­gi Kobiet i wyjaz­do­we warsz­ta­ty roz­wo­jo­we dla kobiet. Coach (ze spe­cja­li­za­cją w Diet Coachin­gu) i arte­te­ra­peut­ka. Pro­wa­dzi indy­wi­du­al­ne sesje tera­pii regre­syj­nej Life Flow The­ra­py, detok­sy, pora­dy doty­czą­ce zdro­we­go odży­wia­nia i oczysz­cza­nia oraz suple­men­ta­cję.

🌿 🌿 🌿
SLOW FAST LIFE to nurt, któ­ry chce­my razem z Wami wcie­lać w życie i kul­ty­wo­wać na wie­lu pozio­mach.

Przyjdź do W-arte i złap swój rytm w miej­skim bie­gu, naucz się medy­ta­cji w ruchu i znajdź spo­kój w sobie!