Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Gdyńska Szkoła Filmowa (27 i 28 marzec 2018)

Gdyńska Szkoła Filmowa (27 i 28 marzec 2018)

W-arte w swo­jej stre­fie Art EDU posze­rza kon­tak­ty i doświad­cze­nie. Sta­wia­my na mło­dych zdol­nych, daje­my im prak­ty­kę i moż­li­wość kon­fron­ta­cji pomy­słów z men­to­ra­mi, przed ich reali­za­cją. To bar­dzo
poma­ga przy tzw. sko­ku na głę­bo­ką
wodę tuż po studiach.27i 28 mar­ca odbę­dzie się trze­cia już edy­cja warsz­ta­tów, orga­ni­zo­wa­nych przy współ­pra­cy W-arte i Eli­tar­nej Szko­ły aktor­skiej aktoR­stu­dio z Gdyń­ską Szko­łą Fil­mo­wą. Bar­dzo inten­syw­ne dwa dni spę­dza mło­dzi adep­ci sztu­ki reży­se­rii z począt­ku­ją­cy­mi akto­ra­mi i pod okiem Romy Gąsio­row­skiej będą dosko­na­li­li swo­ją umie­jet­ność komu­ni­ka­cji i pra­cy z akto­rem
Nato­miast opie­ku­no­wie Sla­wek
Fabic­kic­ki , Robert Gliń­ski oraz Filip
Mar­czew­ski zadba­ją o to , by stu­den­ci reży­se­rii otrzy­ma­li pomoc­ne uwa­gi mery­to­rycz­ne doty­czą­ce języ­ka fil­mu, dra­ma­tur­gii czy atmos­fe­ry w sce­nach.