Podkasty

Pro­po­no­wa­ne przez nas wyda­rze­nia doku­men­tu­je­my rów­nież w for­mie pod­ka­stów. Nasze audy­cje to prze­dłu­że­nie i inte­gral­na część spo­tkań, wywia­dów, kon­fe­ren­cji oraz poka­zów odby­wa­ją­cych się w W-arte! Open Art Spa­ce.

Kon­den­su­je­my naj­waż­niej­sze tre­ści i pro­po­nu­je­my daw­kę cie­ka­wie skom­po­no­wa­nych infor­ma­cji oraz wie­dzę pocho­dzą­cą pro­sto od spe­cja­li­stów i arty­stów wie­lu dzie­dzin.

Spo­tka­nia i roz­mo­wy w W-arte! dają nam moż­li­wość pozna­nia wie­lu inspi­ru­ją­cych osób – tym chce­my się z Wami podzie­lić. Zachę­ca­my do słu­cha­nia i ścią­ga­nia naszych mate­ria­łów.

PODKAST o wide­okli­pach
Tele­dy­ski Marii Peszek – roz­mo­wa z Kaje­ta­nem Pli­sem i Anną Mali­szew­ską (04.04.2017)