Upał daje się we znaki – Kajetan Plis (16.03.2017)

„Upał daje się we zna­ki” to prze­gląd slaj­dów o tema­ty­ce urlo­po­wo-waka­cyj­nej. Zdję­cia, któ­re moż­na było zoba­czyć pod­czas poka­zu, pocho­dzą z tar­gów sta­ro­ci lub są bez­po­śred­ni­mi dara­mi od ludzi, któ­rzy i tak „nie mie­li co z nimi zro­bić”.
Kaje­tan Plis stwo­rzył sto­ry­tel­lin­go­wą opo­wieść wyświe­tla­jąc slaj­dy wraz z opra­wą dźwię­ko­wą. War­stwę audio rów­nież two­rzy­ły mate­ria­ły found foota­ge.